חדשות ודיונים > ספריית הימין האמיתי

פירוש המכבי (ספר שמות) של מו"ר הרב כהנא

<< < (3/4) > >>

jewlover and arabhater:
בס"ד
פירוש המכבי על ספר דברים
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,9378.0.html


(דברים לד:ג) ואת הנגב.  אומר הספרי (שנז) "מלמד שהראהו מערת המכפלה שאבות שוכבים בה.  נאמר כאן 'ואת הנגב', ונאמר להלן (במדבר יג:כב) 'ויעלו [המרגלים] בנגב ויבוא עד חברון'".  וקצת קשה - למה הראה הקב"ה למשה את קברי האבות?  הלא הכוונה היתה שיראה את כל טוב ויופי הארץ, ואת העתיד, כמו שכותב כאן הרמב"ן: "בעבור שהיתה הארץ מלאה כל טוב, צבי לכל הארצות; ומאשר היה גלוי לפניו רוב האהבה שהיה למשה רבינו אוהב את ישראל, שימחו ברבות הטובה בראות עיניו".  ואיזו תועלת היתה בראיית מערת המכפלה?  ונראה שה' רצה לנחם את משה, שדאג מי ינהיג את ישראל אחרי פטירתו, ומי יהיה מליץ יושר עבורם.  ולכן הראה לו את קברי האבות, לשתי מטרות: א) כדי שידע שאין אדם ואין מנהיג בעולם שהוא נצרך בצורה הכרחית.  כל אדם חי, וכל אדם מת, והארץ לעולם עומדת; ושמשו של מנהיג אינה שוקעת עד שתזרח שמשו של אחר.  ולכן הראהו את קברי האבות, להראות שגם הם מתו, ובכל זאת קם משה להושיע את ישראל, וכך אחריו יקומו אחרים. ב) כדי שיראה שגם לאחר מיתתם יישארו מליצי יושר בעד עם ישראל ליד כסא הרחמים.  ועוד נראה, שהראהו את חברון כדי להזכיר לו את כלב ואת אמונתו בה', וגם זה כדי שיתנחם בזה שיעמדו מנהיגים בעלי אמונה, ומשום כך הקב"ה אכן יתן לישראל את הנחלה.

(דברים לד:ד) ושמה לא תעבור.  ...  עוד נ"ל, שרצה הקב"ה ללמד את ישראל, שישועתם אינה תלויה בשום גורם חיצוני, לא בנשק ולא בעושר, ואפילו לא במנהיג החזק ביותר או אפילו הצדיק ביותר.  רק הקב"ה הוא כוחם והוא מעוזם.  ולכן גזר על משה שלא ייכנס, כי ידע שהעם סמך עליו הסתמכות כמעט מלאה, ולא יכלו לתאר לעצמם איך ימשיכו בלעדיו.  ולכן גזר ה' על משה להסתלק, כדי להפגין להם שלכל אדם יש יום פטירה, ולא ממנו באה הישועה - אלא מאת ה'.  וזה שנאמר בתהלים (סח:לו, שהובא לעיל) "א-ל ישראל, הוא נותן עוז ותעצמות לעם".

...
(דברים לד:ט) ויהושע בן נון מלא רוח חכמה.  לא אלמן ישראל.  לא שקעה שמשו של משה לפני זריחתו של יהושע.  אין אדם - ולו הגדול ביותר - בעולם, שאין העולם מתקיים בלעדיו.  משה מת, ומיד נתמלא החלל ע"י יהושע, שנתמלא רוח חכמה להנהיג את העם.  וזוהי רוח ה' ורוח אלקים, כמו שנפרש בס"ד.  כך כתב האבן עזרא: "'רוח חכמה' - היא רוח ה'" (ועיין מה שכתב האבן עזרא בשמות לא:ג, ואביאנו להלן בס"ד).  שהרי מי נותן את החכמה לכל אדם, ואפילו החכם ביותר?  הלא ה'!  כך נאמר (משלי ב:ו) "כי ה' יתן חכמה, מפיו דעת ותבונה".  ואפילו כל החכם באנשים, שלמה המלך, העיד הכתוב (מלכים א ה:ט,יא) "ויתן אלקים חכמה לשלמה ותבונה הרבה מאד... ויחכם מכם האדם...".  ואי אפשר שיהיה מנהיג בלי חכמה, ולא מספיק שיש לו ידיעת התורה, שהרי עדים אנו לכמה לומדי תורה שאינם פקחים.  ולכן ביהושע פרק א אומר הקב"ה ליהושע שלש פעמים "חזק ואמץ" (פסוקים ו, ז, ט), אחת לתלמוד תורה, ואחת למלחמה, ואחת לדרך ארץ (עיי"ש ברש"י).


ולמה נבחר יהושע יותר מכל שאר ישראל?  מפני שיהושע היה תלמידו המובהק של משה, שלמד תורה מפיו בנאמנות יומם ולילה, וגם היה משרתו בכל דבר, כמו שכתוב (שמות לג:יא) "ומשרתו יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האהל".  כלומר, יהושע, הת"ח שלמד תורה יומם ולילה, התנהג כלפי רבו כנער, כילד, שרץ לשרתו בכל דבר.  כך כתב האבן עזרא (שם) "והוא חיה [חי] מאה ועשר שנים, וחכמים אמרו כי שבע שנים כבש ושבע שנים חילק [ומיד אח"כ מת].  א"כ היה בן חמישים ושש שנה [שהרי נשארו לו רק ארבעים שנה במדבר וארבע עשרה של כיבוש וחילוק], ואיך קראו הכתוב 'נער'?  וכך דקדוקו: ומשרתו יהושע בן נון שירות נער".  וכך מצאנו בילקוט שמעוני (פנחס כז, תשעו) "לפי שהיה משה סבור שבניו יורשין מקומו ונוטלין שררותו... אמר לו הקב"ה: משה, לא כמו שאתה סבור... אתה יודע שהרבה שרתך יהושע, והרבה חלק לך כבוד.  והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך לסדר הספסלין ופורס את המחצלאות - הוא יטול שררות, לקיים מה שנאמר (משלי כז:יח) 'נוצר תאנה יאכל פריה'".  כלומר, במדה כנגד מדה - זה שהשכים והעריב ללמוד תורה, וגם לא חס על כבודו אלא שימש אותך בעבודה פשוטה, יזכה לגדולה.  ומשום כך נקרא (במדבר יא:כח) "... יהושע בן נון משרת משה, מבחריו", כלומר, מהמובחרים, ששירת את משה כנער וכבחור.  ואנו לומדים מכאן שלגבי ת"ח ומנהיג אין היחוס הקובע אלא המעשים.  יהושע שבא ממשפחה ענייה ולא ידועה (ונראה שמשום כך כתוב תמיד "בן" ולא "בן") הגיע להנהגה משום שבכוחות עצמו טרח ללמוד תורה ולשמש ת"ח.

אבל חוץ מזה, הפגין יהושע את המעלה הגדולה ביותר שיכולה להיות ביהודי, במנהיג, ובחכם, והיא יראת ה', שהיא ראשית חכמה ומבלעדיה אין חכמה כלל וכלל, כמו שנאמר (תהלים קיא:י) "ראשית חכמה יראת ה'", מפני שבלי יראת ה'  אין שום תועלת לחכמה ולתורה שלמד האדם.  ויהושע הפגין את יראת ה' שלו כאשר משה ציוהו לצאת למלחמה נגד עמלק.  ונ"ל שאז היה יהושע אחד מכמה שלמדו בבית הוועד של משה, ונבחר להכות את עמלק רק משום שהיה משבט יוסף, כמו שאומר ילקוט שמעוני (בשלח יז, רסד) "ולמה אמר ליהושע?  מפני שבא משבטו של יוסף.  כתיב (עובדיה א:יח) 'והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש'.  ותצא להבה מבית יוסף ותאכל קש של בית עשו, זה יהושע שהרג את עמלק... מסורת אגדה היא: ביד בניה של רחל עשו נופל... שהן קטנים של שבטים".  כלומר, עמלק הוא סמל לגוי שמחלל את שם ה' בנסיונו להשמיד את עם ה'.  וכן עשו שהוא אדום.  והקב"ה בחר בצעירים שבשבטים להכות בהם, כדי להוכיח שלא בכח יגבר איש, אלא הקב"ה נותן את הכח ואת הגבורה - ובזה ידע העולם את ה'.  וכמו שיהושע מבית יוסף החליש את העמלק בחרב, שנאמר (שמות יז:יג) "ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב", כך ישלח הקב"ה את משיח בן יוסף להשמיד את עשו-אדום ואת שאר מחללי השם לעתיד לבוא.

משה ציווה ליהושע לבטל תלמוד תורה למען מלחמת מצוה זו, כמו שאומר הילקוט שמעוני (שם, בשם המכילתא, בשלח, מס' דעמלק, פרשה א) "א"ל משה: יהושע, צא מתחת הענן והילחם בעמלק!"  כלומר, יש עת לצאת מתחת הענן של תורה, מבית הוועד, מבית המדרש - והוא כאשר יש ענין של מלחמת מצוה לקדש שם שמים ולהציל את ישראל מיד צר הבא עליו.  וחבל על דאבדין ולא משתכחין.  שהרי יהושע הלך בציווי זה וביראת ה' ולא פחד, כמו שכתוב (שמות יז:י) "ויעש יהושע כאשר אמר לו משה, להלחם בעמלק", ועל זה אמרו במכילתא (שם) "[ויעש] מה שנתפקד...".  ומשום כך זכה להיות מנהיגם של ישראל, כמו שאמר הילקוט שמעוני (שם, רסו) "ושים באזני יהושע' (שמות יז:יד) - מגיד שבאותו היום נמשח יהושע", מפני שבאותו יום הפגין את יראת ה' שלו ואת נכונותו לצאת ולמסור נפש על קידוש השם.  ומשום כך נבחר.  ויהושע המשיך להראות את יראת ה' בזמן חטא המרגלים.  וכאשר ביקש משה (במדבר כז:טז) "יפקוד ה', אלקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה", בחר ביהושע במדה כנגד מדה: זה שנתפקד - אותו יפקוד ה'.  שאין הפקיד נזכר ונפקד ונבחר אא"כ הוא יציית לפיקודי ה'.  וכן הקב"ה פוקד עוון - זוכר ומונה ומעניש - לאלה שלא צייתו לפיקודיו, ואין מנוס מזה, שהרי בידיו מופקדות רוחות בני אדם, והוא שומר עליהם כפקדון.  וזהו שנאמר (תהלים לא:ו) "בידך אפקיד רוחי", וכן אומרים בתפלה: "ועל נשמותינו הפקודות לך".

jewlover and arabhater:
בס"ד
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,9121.0.html

לוחם יהודה:
תודה רבה פרסמו עוד

JewishGirl:
מישהו יכול לעדכן?
אני אשמח אם תביאו עוד מאמרים כתובים של הרב.

jewlover and arabhater:

--- ציטוט של: JewishGirl על נובמבר 20, 2011, 18:57:46 ---מישהו יכול לעדכן?
אני אשמח אם תביאו עוד מאמרים כתובים של הרב.

--- סוף ציטוט ---
בס"ד
עדיף שתזמיני את ספריו אליך הביתה ואז תוכלי לשבת עליהם בעיון רב

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[#] עמוד הבא

[*] עמוד הקודם

עבור לתצוגת גירסה מלאה