חדשות ודיונים > ספריית הימין האמיתי

פירוש המכבי (ספר שמות) של מו"ר הרב כהנא

(1/4) > >>

El Blanco:
תדפיסו ותקראו בשבת. תהנו


פרק א


(א) וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הַבָּאִים מִצְרָיְמָה אֵת יַעֲקֹב אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ:

(א) ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו: הספר הזה מחובר לספר "בראשית", והוא המשך ישיר שלו, ומשום כך כתוב "ואלה", בוא"ו. כך כתב רבינו בחיי: "... בא אות הוא"ו לחיבור ענין, כי הענין מחובר למעלה בסדר 'ויגש אליו', ששם הזכיר (מו:ח): 'ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו' , ובא ללמד כי הענין אחד...". וכן כתב הרמב"ן. וכוונתם היא, שאע"פ שהפסיקה התורה בין פרשת "ויגש" לכאן, וסיפרה על קורות יעקב ויוסף במצרים, עיקר המטרה היא לספר על הירידה למצרים ועל יציאת בני ישראל ממנה - הגלות והגאולה. ולכן חזרה התורה כאן לעיקר זה.

הנה הקב"ה בחר באברהם על פי התנהגותו וזכותו, ודחה את בנו ישמעאל ובחר ביצחק, גם כן ע"פ זכותו, ושוב, דחה את עשיו ובחר ביעקב ע"פ התנהגותו. ועכשיו, לאחר שלושה דורות רצופים של צדיקים, הוחזקו כל צאצאי האבות להיות כשרים, והחליט הקב"ה לעשות את כולם, את כל צאצאיהם לעם נבחר וסגולה ועליון, שיהיה שלוחו של הקב"ה אל המין האנושי ואור לגויים כולם, ללמדם את הדרך אשר ילכו בה. כך הפסוק אומר (תהלים קה:ט-י): "אשר כרת את אברהם, ושבועתו לישחק, ויעמידה ליעקב לחק, לישראל ברית עולם". ומילוי תפקיד זה יכול להיות רק בארץ שלהם, שיקימו בה מדינת סגולה, וחברת סגולה, נפרדת מהתרבות הזרה של יתר העמים.

אך לפני שהיו בני יעקב יכולים למלא תפקיד זה, צריכים היו להפוך ממשפחות ומשבטים לעם אחד מגובש, שילך באחדות לקראת המטרה. וכן, העם עצמו היה חייב להאמין באמונה שלמה בהקב"ה, שהוא אמנם האלוקים ושהוא כל יכול ויוצר האמת. ולכן היה צורך שהעם יעבור תקופה של סבל ועבדות וצרות, עד שיתייאשו מן הגאולה, מכיון שלא תעלה על דעתם האפשרות שמישהו יוכל להפיל ולהשפיל את הממלכה הגדולה שת התנין הגדול - פרעה. ולשם כך, דוקא אחרי שהגיעו לשפל כזה של עבדות ויאוש, בא הקב"ה והשפיל את הגאים והגביה את השפלים, והרס את המצרים שלא ידעו את ה', והתגדל והתקדש לעיני בני ישראל ולעיני העולם, באותות ובמומופתים במצרים, בים סוף, ובשיא ידיעת ה' וקידוש שמו - במעמד הר סיני. שם הוא התגלה לכל העם - אנשים, נשים וטף, ושם עשה אותם לעם, עמו הנבחר והעליון, וע"י זה האמינו בה' ובגדולתו.

עוד סיבה שהיו צריכים לעבור תקופת צער וסבל, היא כי היסורים הופכים לשפל רוח ולעניו. במצרים נצרפו בני ישראל בכור הברזל, ויצאו מזוקקים מגאוותם הבהמית, מטומאתם ומזוהמתם.

ודע, שלא ברא את הקב"ה את העולם אלא כדי שהאדם יגיע לקדושה ולדרכי התורה, וישראל נבחר להיות האמצעי ללמד את העולם את התורה ואת דרכיה. ומשום כך אמרו חז"ל (בראשית רבה ג:ה): "'ויהי אור' (בראשית א:ג) - כנגד ספר 'ואלה שמות', שבו יצאו ישראל [ממצרים] מאפילה לאורה". כלומר, כל האור היה מכוון לתפקיד של ישראל, שהוא יהיה אור לגוים. וכך אומר שמות רבה (מח:ב): "'שאו מרום עיניכם וראו, מי ברא אלה? (ישעיהו מ:כו) -ֹ בזכות מי נבראו 'אלה תולדות השמים והארץ' (בראשית ב:ד), ובזכות מי הם עומדים בזכות 'ואלה שמות בני ישראל' (שמות א:א). ואלה בזכות מי הם עומדים? בזכות 'אלה העדֹת והֻחֻקים והמשפטים' (דברים ד:מה)".

jewlover and arabhater:
בס"ד
מי שרוצה יכול להדפיס את הדף במקום פעם אחת עשר פעמים ולשים בבית כנסת לפני קבלת שבת מצוה גדולה וזכות גדולה לזכות את הרבים.היום גם לא הרבה מכירים את הרב כהנא הי"ד בעיקר את תורתו שהוא עמל עליה והיה תלמיד חכם עצום וזכה להסכמה מהרב מרדכי אליהו זצ"ל על הספר פירוש המכבי(מאיר כהנא בן יחזקאל).

לוחם יהודה:
תודה גבר.. אני באמת צריך קצת דברים לקרוא בשבת שלא יבוא לי השעמום .... :old_audio:

JewishGirl:
אין פרק חדש?

לוחם בגאולה ובנשמה:
קראתימאוד מאוד מאוד מעניין

תפריט

[0] אינדקס הודעות

[#] עמוד הבא

עבור לתצוגת גירסה מלאה