כתב נושא: רמב'ם טוב שהרב אוהב  (נקרא 19702 פעמים)

0 משתמשים ו- 1 אורח נמצאים בנושא זה.

מנותק jdl4ever

 • משתמש(ת) מוכר(ת)
 • *
 • הודעות: 34
רמב'ם טוב שהרב אוהב
« ב- : אפריל 22, 2007, 05:40:03 »

הלכות מלכים ומלחמות פרק ו

א  אין עושין מלחמה עם אדם בעולם, עד שקוראין לו לשלום--אחד מלחמת הרשות, ואחד מלחמת מצוה:  שנאמר "כי תקרב אל עיר, להילחם עליה--וקראת אליה, לשלום" (דברים כ,י).  אם השלימו, וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן--אין הורגין מהן נשמה; והרי הן למס, שנאמר "יהיו לך למס--ועבדוך" (דברים כ,יא).

ב  קיבלו עליהן המס, ולא קיבלו העבדות, או שקיבלו העבדות, ולא קיבלו המס--אין שומעין להם:  עד שיקבלו שניהם.  והעבדות שיקבלו--היא שיהיו נבזים ושפלים למטה, ולא ירימו ראש בישראל, אלא יהיו כבושים תחת ידם; ולא יתמנו על ישראל, לשום דבר בעולם.

ג  והמס שיקבלו--הוא שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם וממונם, כגון בניין החומות, וחיזוק המצודות, ובניין ארמון המלך וכיוצא בו:  שנאמר "וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה, לבנות את בית ה' ואת ביתו ואת המילוא, ואת, חומת ירושלים . . . ואת כל ערי המסכנות, אשר היו לשלמה . . . ויעלם שלמה למס עובד, עד היום הזה.  ומבני, ישראל, לא נתן שלמה, עבד:  כי הם אנשי המלחמה, ועבדיו ושריו ושלישיו, ושרי רכבו, ופרשיו" (מלכים א ט,טו-כב).

ד  [ב] ויש למלך להתנות עימהם שייקח חצי ממונם, או הקרקעות ויניח כל המיטלטלין, או כל המיטלטלין ויניח הקרקעות--כפי מה שיתנו.  [ג] ואסור לשקר בבריתם ולכזב להם, אחר שהשלימו וקיבלו שבע מצוות.

ה  [ד] ואם לא השלימו, או שהשלימו ולא קיבלו שבע מצוות--עושין עימהם מלחמה, והורגין כל הזכרים הגדולים, ובוזזין כל ממונם וטפם; ואין הורגין אישה ולא קטן--שנאמר "והנשים והטף" (ראה דברים כ,יד; וראה דברים ב,לד), זה טף של זכרים.

ו  במה דברים אמורים, במלחמת הרשות, שהיא עם שאר האומות.  אבל שבעה עממין ועמלק שלא השלימו, אין מניחין מהם נשמה:  שנאמר "כן תעשה לכל הערים . . . רק, מערי העמים . . . לא תחייה, כל נשמה" (דברים כ,טו-טז), וכן הוא אומר בעמלק "תמחה את זכר עמלק" (דברים כה,יט).

ז  ומניין שאינו מדבר אלא באלו שלא השלימו:  שנאמר "לא הייתה עיר, אשר השלימה את ישראל, בלתי החיווי, יושבי גבעון:  את הכול, לקחו במלחמה.  כי מאת ה' הייתה לחזק את ליבם לקראת המלחמה את ישראל, למען החרימם" (ראה יהושוע יא,יט-כ)--מכלל ששלחו להם לשלום, ולא קיבלו.

ח  [ה] שלושה כתבים שלח יהושוע, עד שלא נכנס לארץ:  הראשון שלח להם מי שרוצה לברוח, יברח; וחזר ושלח מי שרוצה להשלים, ישלים; וחזר ושלח מי שרוצה לעשות מלחמה, יעשה.

ט  אם כן, מפני מה הערימו יושבי גבעון:  לפי ששלח להם בכלל, ולא קיבלו; ולא ידעו משפט ישראל, ודימו שאין פותחין להם לשלום.  ולמה קשה הדבר לנשיאים, וראו שראוי להכותם לפי חרב לולי השבועה:  מפני שכרתו להם ברית, והרי הוא אומר "לא תכרות להם ברית" (דברים ז,ב); אלא היה דינם, שיהיו למס עבדים.  והואיל ובטעות נשבעו להן--בדין היה שייהרגו על שהטעום, לולי חילול השם.

י  [ו] עמון ומואב--אין שולחין להם לשלום, שנאמר "לא תדרוש שלומם, וטובתם" (דברים כג,ז).  אמרו חכמים, לפי שנאמר "וקראת אליה, לשלום" (דברים כ,י), יכול עמון ומואב כן--תלמוד לומר "לא תדרוש שלומם".  לפי שנאמר "עימך יישב בקרבך . . . בטוב לו" (דברים כג,יז), יכול עמון ומואב כן--תלמוד לומר "וטובתם".  ואף על פי שאין שואלים בשלומם, אם השלימו מעצמם תחילה, מקבלין אותן.

יא  [ז] כשצרין על עיר לתופסה, אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה אלא משלוש רוחותיה, ומניחין מקום לבורח, ולמי שרוצה להימלט על נפשו:  שנאמר "ויצבאו, על מדיין, כאשר ציווה ה', את משה" (במדבר לא,ז)--מפי השמועה למדו, שבכך ציווהו.

יב  [ח] אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה, ואין מונעין מהם אמת המים כדי שייבשו--שנאמר "לא תשחית את עצה" (דברים כ,יט); וכל הקוצץ, לוקה.  ולא במצור בלבד, אלא בכל מקום, כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה--לוקה.  אבל קוצצין אותו, אם היה מזיק אילנות אחרות, או מפני שמזיק בשדה אחרים, או מפני שדמיו יקרים; לא אסרה תורה, אלא דרך השחתה.

יג  [ט] כל אילן סרק--מותר לקוץ אותו, ואפילו אינו צריך לו.  וכן אילן מאכל שהזקין, ואינו עושה אלא דבר מועט שאינו ראוי לטרוח בו--מותר לקוצו.  וכמה יהיה הזית עושה, ולא יקוצנו--רובע הקב זיתים; ודקל שהוא עושה קב תמרים, לא יקוצנו.

יד  [י] ולא האילנות בלבד, אלא כל המשבר כלים, וקורע בגדים, והורס בניין, וסותם מעיין, ומאבד מאכלות דרך השחתה--עובר ב"לא תשחית" (דברים כ,יט); ואינו לוקה, אלא מכת מרדות מדבריהם.

טו  [יא] צרין על עיירות הגויים בשבת, ועושין עימהם מלחמה בשבת--שנאמר "עד רדתה" (דברים כ,כ), ואפילו בשבת:  בין מלחמת מצוה, בין מלחמת הרשות.

טז  [יב] כשחונין, חונין בכל מקום.  ומי שנהרג במלחמה--במקום שייפול, שם ייקבר:  קונה מקומו, כמת מצוה.  [יג] וארבעה דברים, פטרו במחנה:  אוכלים הדמאי; ופטורים מרחיצת ידיים, בתחילה; ומביאין כל מיני עצים, מכל מקום--ואפילו מצאן תלושים ויבשים, אין מקפידין על כך במחנה.

יז  וכן פטורין מלערב עירובי חצרות במחנה, אלא מטלטלין מאוהל לאוהל ומסוכה לסוכה--והוא שיקיפו כל המחנה מחיצה גבוהה עשרה טפחים, כדי שתהיה רשות יחיד כמו שנתבאר בהלכות שבת.  ואין מחנה פחותה מעשרה.  וכשם שפטורין מכל אלו בהליכתן, כך פטורין בחזירתן.

יח  [יד] ואסור להיפנות בתוך המחנה, או על פני השדה בכל מקום; אלא מצות עשה לתקן דרך שם מיוחדת להיפנות בה, שנאמר "ויד תהיה לך, מחוץ למחנה" (דברים כג,יג).  [טו] וכן מצות עשה להיות יתד לכל אחד ואחד תלויה עם כלי מלחמתו--ייצא באותה הדרך, ויחפור בה, וייפנה, ויכסה:  שנאמר "ויתד תהיה לך, על אזנך . . ." (דברים כג,יד).  ובין שיש עימהן ארון, בין שאין עימהן--כך הם עושים תמיד, שנאמר "והיה מחנך, קדוש" (דברים כג,טו).

מנותק דוקא_כך

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 3620
 • ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה
רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #1 ב- : אפריל 22, 2007, 06:07:19 »
תודה, החכמנו!
יהונתן פולארד
ראובן מנינג
יגאל עמיר
חגי עמיר
עופר גמליאל
שלמה דביר
ירדן מורג
דוד אמויאל
חזקיהו עמי פופר
גור המל
ישי שליסל
דני טיקמן
ג'וליאן סופיר
ארנולד ישראלוב
רחמים לוטטי
חברי מחתרת בת-עין
יונה אברושמי
יבגני גרוסמן
אלכסנדר רבינוביץ'
מורדי הראל
אליצור הראל

בייקר

 • אורח
רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #2 ב- : אפריל 22, 2007, 12:27:07 »
תודה רבה.

מנותק אלירן

 • חבר(ה) בכיר(ה)
 • *
 • הודעות: 2302
רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #3 ב- : אפריל 22, 2007, 17:08:22 »
יששר כח אח שלי , תמשיך ככה

מנותק tm1

 • חבר(ה) מוסמך(ת)
 • *
 • הודעות: 362
רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #4 ב- : יוני 08, 2007, 12:32:34 »


קובץ יפה . תודה .

מנותק סבבתיק

 • חבר(ה) בכיר(ה)
 • *
 • הודעות: 1548
 • שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד
רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #5 ב- : יוני 11, 2007, 17:15:16 »
ישר כוח,תודה
אל תירא ישראל אל תירא
כי גור אריה הלא אתה
ואריה אם יישאג,מי לא יירא,מי לא יירא?

מנותק גַּם בָּשָׁן וְגַם גִּלְעָד

 • מנהל(ת) גלובלי(ת)
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 5916
 • אבי פרחן – יום יבוא אחים נחזורה!
רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #6 ב- : יוני 21, 2007, 06:59:51 »
מצויין! תודה.

מנותק dorgreen

 • חבר(ה) מוכר(ת)
 • *
 • הודעות: 174
רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #7 ב- : יולי 12, 2007, 14:09:50 »
יא  [ז] כשצרין על עיר לתופסה, אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה אלא משלוש רוחותיה, ומניחין מקום לבורח, ולמי שרוצה להימלט על נפשו:  שנאמר "ויצבאו, על מדיין, כאשר ציווה ה', את משה" (במדבר לא,ז)--מפי השמועה למדו, שבכך ציווהו.

לפי מה שהבנתי תמיד מתורתנו הקדושה זה שבעת מלחמה אסור להיות רחמן , וידוע שזו מחלה חולנית בשביל יהודים להיות רחמנים(שלום עכשיו) ,
זה לא נוגד את הקונספט של מלחמה נגד אויבנו? הרי אנייודע שכל המתמשים הפעילים בפורום היו רוצים שעזה תימחק על כל יושביה , איך זה מסתדר עם ההלכה הזו?

מנותק tomsalts

 • חבר(ה) בכיר(ה)
 • *
 • הודעות: 1052
רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #8 ב- : יולי 15, 2007, 20:46:03 »
מאוד חשוב ותורם המון!

מנותק ArgyleSkin

 • משתמש(ת) מוכר(ת)
 • *
 • הודעות: 38
 • אשרי שיאחז ונפץ את-עלליך אל-הסלע
רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #9 ב- : אוגוסט 07, 2007, 20:10:32 »
יא  [ז] כשצרין על עיר לתופסה, אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה אלא משלוש רוחותיה, ומניחין מקום לבורח, ולמי שרוצה להימלט על נפשו:  שנאמר "ויצבאו, על מדיין, כאשר ציווה ה', את משה" (במדבר לא,ז)--מפי השמועה למדו, שבכך ציווהו.

לפי מה שהבנתי תמיד מתורתנו הקדושה זה שבעת מלחמה אסור להיות רחמן , וידוע שזו מחלה חולנית בשביל יהודים להיות רחמנים(שלום עכשיו) ,
זה לא נוגד את הקונספט של מלחמה נגד אויבנו? הרי אנייודע שכל המתמשים הפעילים בפורום היו רוצים שעזה תימחק על כל יושביה , איך זה מסתדר עם ההלכה הזו?
במקרה העזתי זה פשוט, מקיפים את עזה משלושה כיוונים ואת הפתח לים לא מקיפים, טובי החותרים של עזה אומנם ינצלו אך לא יותר מכך...
"אין דם נקיים בקרב הערבים! אין עוברים לתומם מבין הערבים! נוער עברי, התגייס להשמיד ביד רמה את האויב!".

מנותק tm1

 • חבר(ה) מוסמך(ת)
 • *
 • הודעות: 362
רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #10 ב- : אוגוסט 07, 2007, 20:27:35 »
יא  [ז] כשצרין על עיר לתופסה, אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה אלא משלוש רוחותיה, ומניחין מקום לבורח, ולמי שרוצה להימלט על נפשו:  שנאמר "ויצבאו, על מדיין, כאשר ציווה ה', את משה" (במדבר לא,ז)--מפי השמועה למדו, שבכך ציווהו.

לפי מה שהבנתי תמיד מתורתנו הקדושה זה שבעת מלחמה אסור להיות רחמן , וידוע שזו מחלה חולנית בשביל יהודים להיות רחמנים(שלום עכשיו) ,
זה לא נוגד את הקונספט של מלחמה נגד אויבנו? הרי אנייודע שכל המתמשים הפעילים בפורום היו רוצים שעזה תימחק על כל יושביה , איך זה מסתדר עם ההלכה הזו?
במקרה העזתי זה פשוט, מקיפים את עזה משלושה כיוונים ואת הפתח לים לא מקיפים, טובי החותרים של עזה אומנם ינצלו אך לא יותר מכך...

 ;D
תאמין לי שגם הטוב שבחותרים לא יצליח להגיע ליבשה בכיוון מערב...

מנותק כח_יהודי

 • חבר(ה) מוכר(ת)
 • *
 • הודעות: 140
רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #11 ב- : נובמבר 21, 2007, 02:02:22 »
יא  [ז] כשצרין על עיר לתופסה, אין מקיפין אותה מארבע רוחותיה אלא משלוש רוחותיה, ומניחין מקום לבורח, ולמי שרוצה להימלט על נפשו:  שנאמר "ויצבאו, על מדיין, כאשר ציווה ה', את משה" (במדבר לא,ז)--מפי השמועה למדו, שבכך ציווהו.

לפי מה שהבנתי תמיד מתורתנו הקדושה זה שבעת מלחמה אסור להיות רחמן , וידוע שזו מחלה חולנית בשביל יהודים להיות רחמנים(שלום עכשיו) ,
זה לא נוגד את הקונספט של מלחמה נגד אויבנו? הרי אנייודע שכל המתמשים הפעילים בפורום היו רוצים שעזה תימחק על כל יושביה , איך זה מסתדר עם ההלכה הזו?
שלושה תרוצים
הראשון והשני הם אסטרטגי, אם אתה לוכד אנשים ואין להם לאן לברוח, הם יודעים שסופם קרב, והם ילחמו בך בכל הכוח ובכול העוצמה, אדם כשהגב שלו אל הקיר ויודע שהחיים שלו בסכנה רבה מסוגל לעשות דברים שאתה לא תאמין שהם אפשריים.
הוא ילחם בך עד הכדור האחרון, עד טיפת הדם האחרונה, וכמוב מלחמה כזו הרבה יותר קשה ותגבה הרבה יותר קורבנות מהצד שלנו. (היה, מצביא אחד שבכוונה הרס לעצמו את כל הספינות כדי שהצבא שלו ידע שאין לו לאן לברוח ולכן ילחם עד המוות, וזה עזר לו מאוד בלהשיג ניצחון [מצטער שאני לא זוכר מי זה בדיוק])
השני הוא מורלי, הוא יותר תוספת לראשון מאשר הסבר נוסף אבל נניח... כשיש לאן לברוח המורל שלהצבא שנמצא בנחיתות הוא מאוד נמוך והם לא רוצים להילחם כי הם יודעים ש-א' אין להם סיכוי לנצח ב' אם הם ישארו הם ימותו ג' יש להם אפשרות לברוח, ולכן זאת פגיעה קשה במורל של האויב
בשביל השלישי אנחנו צריכים להבין מה המטרה שלנו במלחמה, המטרה היא לא להרוג כמה שיותר, המטרה היא להשיג את השטח ולהיפטר מהאויב (לאו דווקא בהריגתו) וזה עוזר בהשגת המטרה, אנחנו לא צמאי דם (יותר מידיי  ::) ) ורוצים להרוג, אנחנו בסך הכל רוצים לחיות בשלווה במדינתנו ואם אין צורך להרוג אז עדיף.
כמובן כל הדברים האלה תופסים רק במלחמה מול עמים שהם לא עמלק, מול עמלק נלחמים בשביל להרוג, זאת המטרה ולכן גם לא משאירים להם נתיב בריחה (נ.ב מישהו יודע אם הדין של עמלק חל על הערבים?)
« עריכה אחרונה: נובמבר 21, 2007, 02:06:30 על ידי כח_יהודי »

מנותק jewlover and arabhater

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 5996
רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #12 ב- : אוקטובר 31, 2008, 11:44:51 »
חבל שאנחנו לא פועלים לפי החוקים של אלוקים...................
מחכים בקוצר רוח למלך המשיח!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
היום כולם יודעים שהרב כהנא צדק!

מנותק נ נח נחמ נחמן מאומן

 • משתמש(ת) חדש(ה)
 • *
 • הודעות: 23
 • הרב כהנא צדק!!! על זה אין ויכוח!!!
בעניין: רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #13 ב- : אוקטובר 14, 2012, 16:36:35 »
מה זה יעזור לא שאני מזלזל ברמב"ם זיע"א, אבל מדינתנו היקרה לא פועלת לפי חוקי התורה, לצערנו!  :old_cry:

מנותק נתנאל שטרן

 • משתמש(ת) חדש(ה)
 • *
 • הודעות: 24
בעניין: רמב'ם טוב שהרב אוהב
« להגיב #14 ב- : יוני 04, 2015, 15:15:06 »
צודק!  ;D