כתב נושא: גוג ומגוג ונפילתו(הרב כהנא הי"ד)  (נקרא 15356 פעמים)

0 משתמשים ו- 2 אורחים נמצאים בנושא זה.

מנותק אֵיתָן

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 5493
 • כל המרחם על ערבים,סופו להתאכזר על יהודים.
גוג ומגוג ונפילתו(הרב כהנא הי"ד)
« ב- : ינואר 09, 2008, 14:39:25 »
גוג ומגוג ונפילתו

ל' חשון התשמ"ט

כתוב במסכת חולין (ז:): "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה"- אפילו משהו פעוט כנקיפת אצבע,יש עליו השגחה.הפסוק אומר (תהלים לג:יג-טו):"משמים הביט ה',ראה את כל בני האדם.ממכון שבתו השגיח את כל יושבי הארץ...המבין אל כל מעשיהם"
-   יש השגחה פרטית על כל דבר ודבר,אפילו על הקטן ביותר.לאור מה שאנו רואים בעולם היום,מהפכות ברומניה,בגרמניה ובצ'כוסלובקיה,כדאי מאוד להסתכל ולהתבונן מה כל העניין הזה.ודאי וודאי שזה חלק מהשגחה והתכנית של ה'.

אמרו חז"ל(בבא בתרא צא):"אפילו ריש גרגותא [ממונה על בורות,משרה קטנה ושפלה] –מן שמיא מוקמי ליה".אדם אינו עולה לגדולה סתך כך,וגם אינו יורד סתם כך.היום ממשלות באירופה עולות ויורדות.למה  זה?
אמרו חז"ל (בראשית רבה סח): "הקב"ה יושב ועושה סולמות,משפיל לזה ומרים לזה".ההשגחה הזאת לצערנו ולדאבוננו אינה מורגשת.איבדנו את העדינות ואת התחושה;הקליפה עבה מדי.אנו לא  חושבים בכלל על השאלה,מה הקשר בין צ'כיה לישראל.בכל דבר  קטן,גם בדבר הקטן ביותר,יש נסים.כמה נסים עושה לנו הקב"ה ואנו לא מבינים!

הגויים נבראו לשם ישראל.ישעיהו אומר (י:ה): "הוי אשר שבא אפי...".הכיצד? הרי אשור  היה אימפריה.אבל הוא באמת סתם מקל (שבט);ה' העלה אותו לגדולה כדי להיות שבט אפו לישראל,וכל השאר הוא שולי.כל זה קרה אך ורק בגלל ישראל,לטוב ולרע.ישעיהו אומר שם (י:ו-ז): "ועל עם עברתי אצונו לשלול שלל...והוא לא כן ידמה" –אשור אינו מבין שהוא רק  מקל,אלא חושב שהוא באמת משהו,ובלבבו הוא רשע-"כי להשמיד בלבבו".

בסופו  של דבר הקב"ה מביא את העונש על בגויים משתי סיבות:
א.בגלל גאוותם,שהיא למעשה כפירה בה'.
ב.בגלל אכזריותם לעם ישראל,שממנה נגרם חילול השם,שהרי היוצא נגד עם ישראל-יוצא נגד ה'.
העונש על הגויים יבוא וחייב לבוא בין אם הגאולה תבוא "בעתה" ובין אם תבוא ב"אחשינה".אם תבוא ב"אחשינה",יהיה עונש רק להם,אך אם תבוא "בעתה",יהיה עונש גם לנו.כבר אמרתי הרבה פעמים,שבתנ"ך ובתלמוד יש שתי תסריטים,ואין סתירה או ניגוד.תיתכן גאולה בשמחה ובתפארת,ותיתכן גאולה עם אסונות,ח"ו.

נפילת החומות אצל הגויים בימינו היא העניין של גוג ומגוג.הגמרא אומרת (סנהדרין עא:): "כינוס לרשעים,רע להן ורע לעולם." ולמה הקב"ה מאחד  בימינו את כל הגויים? מפני שבאה תקופה של גוג ומגוג,שבה הגויים מתאחדים,ובעתיד יבוא ח"ו על ישראל.אמרו חז"ל (סנהדרין צח:): "אין בן דוד בא עד שתתפשט המלכות הרשעה של ישראל תשעה חודשים".וכן כתוב בזוהר (וארא לב.),שעתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ הקודש,והם אשר יעכבו את ישראל לשוב למקומם עד אשר תיגמר הזכות להם.ועוד נאמר שם (וירא קיט.),שבני ישמעאל עתידין לעורר את כל אומות העולם לבוא על ירושלים.ודאי שזה יהיה! השאלה שלי היא האם נסבול תשעה חודשים של שלטון גוי או לא.אחדות העולם היא גוג ומגוג! וזה יבוא בד בבד עם האינתיפאדה וסימפטיה לערבים.

בן תורה ואיש הרעיון אינו קורא עיתון אלא לומד עיתון.רצח גנדי בהודו- לכאורה מה שייך לנו שקנאי דת עולים בהודו ואירופה ובכל העולם? זה אכן שייך לנו – גוג ומגוג! הקב"ה מפתה אותו וכופה עליו להגיע לארץ ישראל.על הפסוק (יחזקאל לח:ג-ד) "הנני אליך גוג...ושובבתיך ונתתי חחים בלחייך..." פירש רד"ק:"אשבור לבך עד שתתאווה מאוד  לצאת ממקומך לבוא אל ארץ ישראל,ובא זה על דרך 'ומשכתי אליך".גם אם הוא  לא  ירצה לבוא,מכל מקום,מכיוון שהוא רשע כזה שמסמל אחדות הגויים,הקב"ה יחזק את ליבו אצל פרעהףשהרי חז"ל אמרו שהגאולה הראשונה דומה לאחרונה.ולמה? לקיים את מה שכתוב (ישעיהו סא:ט):"ונודע בגויים זרעם" וכן (יחזקאל לו:כג): "בהיקדשי בכם לעינהם" וכן (שמות ז:ה) : "וידעו מצרים כי אני ה'".המדרש אומר (תנחומא,תצוה י) "שכל זמן שהקדוש ברוך הוא נפרע מן הרשעים,שמו מתגדל בעולם".הגוי אינו מבין תורה או חכמה.הוא מבין כח,את כח הקב"ה.ועל זה אומר המדרש (תנחומא,בשלח ז): "וכן הוא אומר (יחזקאל לח:כב-כג): 'ונשפטתי אתו...והתגדלתי...' " –כך ה' מתגדל ומתקדש.

על הפסוק "וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם" (שמות יד:ד) כותב הרמב"ן:"כי הוא יחזק לבו לרדוף אחריהם,ולמטה אמר פעם אחרת 'הנני מחזק את לב מצרים ויבאו אחריהם' (פסוק יז),כי בראותם שנקרע הים לפני בני ישראל והם הולכים ביבשה בתוכו,איך ימלאם לבם לבוא אחריהם להרע להם,ואין בכל המופתים כפלא הזה,וזה באמת שיגעון שלהם,אבל סכל עצתם וחזק את לבם ליכנס בים".כאשר הקב"ה רואה שהגיעה העת להעניש את הגוי,הוא עושה אותו משוגע.וכך יהיה בגוג.מהר"י קרא (יחזקאל לח:ד) אומר:"אני אתן המחשבה בלבך,שתמרוד בעצמך,ונהוג עצמך שררה,להיות מושל על ארץ ישראל,ומתוך שאתה רוצה להיות מושל על ארץ ישראל,אתה תצא מארצך,להילחם עם ישראל ולכבוש את הארץ תחת ידך".

כשתגיע העת,אם בעתה אם באחשינה,הקב"ה יביא את גוג,ולא רק את גוג אלא את כל הגויים,כמו שכתוב (יחזקאל לח:ה-ט) "פרס כוש ופוט..עמים רבים אתך,הכון והכן לך אתה וכל קהלך הנקהלים עליך והיית להם למשמר,מימים רבים תפקד [בסוף הימים תיזכר על כל מה שעשית – גאווה,שנאה,עושק],באחרית השנים,תבוא אל ארץ...והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כולם ועלית כשואה תבוא כנען לכסות הארץ תהיה אתה וכל אגפיך ועמים רבים אתך".אנו רואים בימינו שמתקיים מה שכתוב כאן.ורש"י פירש שם:"ששבו...וסמוך לבואך חזרו" – גוג יבוא סמוך מאוד לחזרתנו לארץ ישראל! ומהר"י קרא כתב: "...'והיא עמים הוצאה' כבר כשהיא מקובצת מעמים.ואחר כך כתב מפלת גוג,מכלל שהגאולה קודמת למלחמת גוג,כלומר מעמים רבים הוצאה כבר שהוא יבוא.ועוד יש לפרש... 'וישבו לבטח כולם'... והם אינם מתייראין ממנו,שמשעה שישראל רואין כח גבורתו של הקב"ה שהוציאם מן העמים...יושבים לבטח כולם באין חומה דלתיים ובריח,לפי שמשימים בטחונם בהקב"ה,ודבר זה גורם לגוג שיבוא עליהם...". אם אנו נבין שכל החזרה שלנו לארץ היא ממעשי הקב"ה,לא נפחד מברלין,מגוג או מאחרים.אבל אם לא נאמין בזה – כמו שאכן רבים אינם מאמינים – האסון יגיע,ומה שכתוב בזוהר ובגמרא יתקיים! כל מה שאנו בו עכשיו אינו פילוסופיה.אלו פסוקים מפורשים,ואין בהם מחלוקת.גוג  יבוא לאחר שיבת ישראל לארץ כמו שכתוב (יחזקאל לח:טז): "ועלית על עמי ישראל,כענן לכסות הארץ,באחרית הימים תהיה,והבאותיך על ארצי,למען דעת הגוים אתי,בהקדשי בך לעיניהם,גוג".ואפשר להוסיף ולהסביר שמה שנאמר (שם:יח) "תעלה חמתי באפי",סה הרגע של "לי נקם ושלם" (דברים לב:לה) – לגויים על כל מה שעשן.על הפסוק "ואת שם קדשי אודיע בתוך עמי ישראל,ולא אחל את שם קודשי עוד,וידעו הגוים כי אני ה' קדוש בישראל" (יחזקאל לט:ז) פירוש רש"י :"שפלותם של ישראל חילול שמו הוא,'באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו' (שם לו:כ) ."כי כל פרשת הגלול היא  חילול השם,וכל העניין של גוג והשיבה לארץ ישראל בא לקדש שם שמים.מהר"י קרא כתב:"ואת שם גבורתי אודיע לאומות העולם,שיש כח בידי לגאלן מתחת ידם.ואז הן מקדישין אותי מתוך נפלאות שאני בתוך עמי ישראל.'ולא אחל...' – שעד כאן היה שמי מחולל בגוים,שהיו אומרים:אין כח בידו להוציאן מבינינו,כמו שנאמר (שם לו:כ) : 'ויבוא אל הגוים...';אבל עכשיו,כשרואין האומות מכת גוג וחיילותיו ומה שקיבצם,ומה שעיכבן עג עכשיו – חטאותיהם גרמו".

כפי שאמרתי,העונש  של הגוי יבוא  משתי סיבות: א.גאוות הגויים.על מלך בבל אומר ישעיהו (יד"יב-יד): "איך נפלת משמים...ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל...אדמה עליון" – זוהי גאווה,וגאווה זו הייתה לבבל,למואב ולכל הגויים והמעצמות שנפלו.על הפסוק "אשירה  לה' כי גאה גאה" (שמות טו:א) אומרים חז"ל (חגיגה יג:): "שמתגאה על הגאים".גאוות הגויים היא בהכרח חילול השם! ב.עונש על מה שעשנו לנו,כמו שכתוב (יחזקאל לה:ג-ו,יא): "הנני אליך הר שעיר...עריך חרבה אשים,ואתה שממה תהיה,וידעת כי אני ה'.יען היות לך איבת עולם...חי אני נאם ה' אלקים,כי לדם אעשך...ועשיתי כאפך וכקנאתך  אשר עשיתה משנאתך בם,ונודעתי בם כאשר אשפטך".

אנו חיים היום באתחלתא-ואםילו באמצע-הגאולה.רק עיוור לא רואה זאת.למדנו שגוג יבוא סמוך מאוד  לשביתנו לארץ ישראל.אנו רואים את ההתכנסות דל העולם,וכשרואים זאת,חייבים להבין שהזמן אוזל,וח"ו אל נאמר "טובףזה לא יהיה לזמן קצר".ח"ו שלא נצטרך לעבור ייסורים –הם מיותרים;הגאולה יכולה לבוא בתופים ומחולות.אנו רואים במו עינינו את מה שקורה  היום,וזה מטיל עלינו את האחריות לצעוק לעם שיקומו,להתקומם.בפולין מאות אנשים מתקוממים,בצקכיה צועקים,ואליו אצלנו,כשאר אנו עומדים בפני הרס,ומי יודע מה  יהיה,אין פוצה פה! ואולי זה ההבדל בין עם שתמיד ישב על אדמתו והוא נורמלי,עם שיש לו תחושה טבעית מאוד,לבין עם שהיה מושפל ובזוי,שהוא מאבד תחושה של חופש ודרוד.חייבים להקים פה עם נורמלי.

זה מה שאני רואה בכל ההיסטוריה הזאת.אם נעמוד בבטיחון ונעשה מה שצריכים,לא תהיה בעיה.זה יחיש את הגאולה,ולהפך.זה מה שמוטל עלינו.היום אסור  לחשוב 'כמה כסף נקבל למוסדותינו אם נלך עם הליכוד'.חייבים להבין שלא יישארו מוסדות אם נוותר על דרכנו.צרך לצאת מהגטו ומהקהילתיות ולהקים עם וביטחון וצבא שהולך בכוח ה'!
« עריכה אחרונה: ינואר 09, 2008, 14:52:19 על ידי אֵיתָן »
"מי שרוצה להיות יהודי, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל"


מנותק סבבתיק

 • חבר(ה) בכיר(ה)
 • *
 • הודעות: 1548
 • שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד
גוג ומגוג ונפילתו(הרב כהנא הי"ד)
« להגיב #1 ב- : ינואר 10, 2008, 14:43:31 »
לא משנה מתי הוא בא צריך להאמין שהוא יכול לבוא כל שניה!
חזק וברוך!
אל תירא ישראל אל תירא
כי גור אריה הלא אתה
ואריה אם יישאג,מי לא יירא,מי לא יירא?

מנותק נאור

 • חבר(ה) מוסמך(ת)
 • *
 • הודעות: 387
גוג ומגוג ונפילתו(הרב כהנא הי"ד)
« להגיב #2 ב- : ינואר 10, 2008, 15:11:21 »
אשרייך, מחזק מאוד.

תודה. :coolsmiley:

מנותק mcavi

 • משתמש(ת) מוכר(ת)
 • *
 • הודעות: 34
גוג ומגוג ונפילתו(הרב כהנא הי"ד)
« להגיב #3 ב- : מרץ 22, 2008, 21:02:26 »
תודה רבה  :smil037: אכן הגויים לא מדברים איתנו האותה שפה הם לא מבינים את שפת התורה , לכן יש לדבר איתם בשפתם שלהם  :smil112:

מנותק Juda-Yoda

 • חבר(ה) מוסמך(ת)
 • *
 • הודעות: 294
גוג ומגוג ונפילתו(הרב כהנא הי"ד)
« להגיב #4 ב- : מרץ 22, 2008, 22:47:28 »
צודק במאה אחוז,מה שהרבה לא מבינים שהגוים נלחמו בנו מלחמת גרילה אם במכוון או לא,אולי מאחר שניסינו לנקות אותם ובכך אנחנו התלכלכנו,אבל הנוער שלנו חייב לפקוח את העניים ולצאת מהתרבות האמריקאית המעאפנה הזאת,אפשר לראות את זה בישרא-בלוג בלי סוף,התרבות של אימואים סטלאנים ולמען השם אפילו עובדי שטן.
הם צריכים להבין מה זה להיות יהודי,שהם צבאות ה',ובכך יש להם אחריאות.
ואת גאוות הגוים אני יכול לראות בכל מקום,גוים מגלים את "הקבלה"\האמת רק חומדים לידע ולא חושבים איך הם יכולים לשרת את ה',אלא ישר חומדים לידע וחושבים איך הם יכולים להיות ה',מחשבה מטופשת ביותר שרק מעידה על הקפיצה מעל הפופיק שלהם,אפילו קראתי כמה אנשים שטוענים שהם ה'....
תורה צווה לנו משה מורשה,קהלת יעקב.
קרוב אלייך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו.
יגעתי ולא מצאתי - אל תאמין, לא יגעתי ומצאתי - אל תאמין, יגעתי ומצאתי - תאמין.
בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.
בראשית ברא ה' את השמים ואת הארץ.
שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד.

מנותק אֵיתָן

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 5493
 • כל המרחם על ערבים,סופו להתאכזר על יהודים.
גוג ומגוג ונפילתו(הרב כהנא הי"ד)
« להגיב #5 ב- : מרץ 22, 2008, 22:49:23 »
צודק במאה אחוז,מה שהרבה לא מבינים שהגוים נלחמו בנו מלחמת גרילה אם במכוון או לא,אולי מאחר שניסינו לנקות אותם ובכך אנחנו התלכלכנו,אבל הנוער שלנו חייב לפקוח את העניים ולצאת מהתרבות האמריקאית המעאפנה הזאת,אפשר לראות את זה בישרא-בלוג בלי סוף,התרבות של אימואים סטלאנים ולמען השם אפילו עובדי שטן.
הם צריכים להבין מה זה להיות יהודי,שהם צבאות ה',ובכך יש להם אחריאות.
ואת גאוות הגוים אני יכול לראות בכל מקום,גוים מגלים את "הקבלה"\האמת רק חומדים לידע ולא חושבים איך הם יכולים לשרת את ה',אלא ישר חומדים לידע וחושבים איך הם יכולים להיות ה',מחשבה מטופשת ביותר שרק מעידה על הקפיצה מעל הפופיק שלהם,אפילו קראתי כמה אנשים שטוענים שהם ה'....
:V:
מחזק
"מי שרוצה להיות יהודי, אי אפשר כי אם על ידי ארץ ישראל"


מנותק jewlover and arabhater

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 5996
גוג ומגוג ונפילתו(הרב כהנא הי"ד)
« להגיב #6 ב- : אוקטובר 15, 2008, 16:09:12 »
עם ישראל חי וקיים לנצח נצחים :dance:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
היום כולם יודעים שהרב כהנא צדק!