HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => ספריית הימין האמיתי => נושא נשלח על ידי: נ נח נחמ נחמן מאומן על נובמבר 06, 2012, 20:38:10

כותרת: פרשת חיי שרה וגירוש הגויים מא"י!
תגובה על ידי: נ נח נחמ נחמן מאומן על נובמבר 06, 2012, 20:38:10
פרשת חיי שרה
אברהם משביע את "זקן ביתו":"אשר לא תיקח אישה, לבני, מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו" (בראשית כד,ג)
אברהם בעצם משביע את אליעזר לא לקחת מבנות הכנעני אשר הו יושב בקרבו, וכך גם בעצם עם ישראל בארץ ישראל, כלומר, הקב"ה מצווה אותנו להוריש את הגויים מארץ ישראל, שהם לא יהיו בסופו של דבר "לשיכים בעיניכם", מבחינה גשמית, אך גם מבחינה רוחנית כדי שלא ניכשל באיסור "ולא
תתחתן בם" (דברים ז, ג).
אברהם לא רצה שלבנו אחד מאבות האומה יצחק אבינו, תהיה אישה עובדת כוכבים ומזלות, והרי סיבה זו מבחינה גשמית! אך גם אברהם לא רוצה שליצחק תהיה אישה עם מידות רעות וזה מבחינת "לשיכים בעיניכם", סיבה גשמית, ומתוך כך מצווה אברהם את אליעזר:
" כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק"
אליעזר מצווה ללכת לאור כשדים "ארץ מולדתו" של אברהם לקחת ליצחק אישה, ואנו חוזרים שוב לעניין ציווי הקב"ה להוריש את הגויים מארצנו, הקב"ה נותן לנו הזדמנות פז להתגבר על ייצרנו ולא לעבור על איסור ולא תתחתן בם", אנו מצווים כמו אליעזר, לקחת אישה מבית אבינו וממולדתנו, עמנו הקדוש, עם ישראל!
יהי רצון שנזכה להתגבר על ההתבוללות הנוראה של דורנו,  ולביאת הגואל ולבניין הבית השלישי, אמן!
כותרת: בעניין: פרשת חיי שרה וגירוש הגויים מא"י!
תגובה על ידי: Rafoe על נובמבר 07, 2012, 21:42:20
חזק וברוך  O0