HAYAMIN.ORG

עמלק ואויבי ישראל => המאבק על ארץ ישראל => נושא נשלח על ידי: Aaron על יולי 15, 2007, 17:20:30

כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: Aaron על יולי 15, 2007, 17:20:30
לצד הטרור הערבי נגד מדינת-ישראל ותושביה, מתקיימת לה מערכת מקיפה של "עבריינות לאומנית" בתוך מדינת-ישראל במימדים נרחבים. כך למשל, מדו"ח משטרתי שפורסם בתחילת 2006 עולה תמונה קשה על התופעה הנרחבת הזו. להלן נתונים אחדים מהדו"ח על מעורבותם של ערביי-ישראל:

50 אחוזים מסך הגניבות החקלאיות.

30 אחוזים מסך גניבות הרכב.

43 אחוזים מסך תיקי הרצח.

37 אחוזים מסך תיקי החבלות החמורות.

39 אחוזים מסך תיקי השוד בנסיבות החמורות.

40 אחוזים מסך תיקי ההצתות.

55 אחוזים מסך התיקים הנפתחים על סיוע לשוהים בלתי-חוקיים.

60 אחוזים מסך התיקים על שימוש בנשק חם בעבירות פליליות.

מונופול של ערביי-ישראל על סחר בנשק או בהחזקתו.

מונופול של ערביי-ישראל בסחר בסמים.

הנוער הערבי עוסק בתקיפת שוטרים, בהצתות ובאלימות רבה בין התלמידים לבין עצמם במסגרת בתי-הספר. יותר מ-42 אחוזים מערביי-ישראל היו עדים לאירוע פלילי אלים. לשם השוואה רק 25 אחוזים מהישראלים היו עדים לאירוע דומה.

36 אחוזים מערביי-ישראל הצביעו על תופעת סמים במקום מגוריהם. לשם השוואה רק 22 אחוזים מהישראלים היו עדים לאירוע דומה.

33 אחוזים מהערבים היו עדים לשימוש בנשק חם במקום מגוריהם. לשם השוואה רק 12 אחוזים מהישראלים היו עדים לשימוש בנשק חם במקום מגוריהם.

20 אחוזים מהערבים הצהירו כי ייקחו את החוק לידיים. לשם השוואה רק 2 אחוזים מהישראלים הצהירו כי ייקחו את החוק לידיים.

מהדו"ח עולה כי החברה הערבית אלימה פי 3 (שלושה) מהחברה הישראלית. בסיכומו של דבר, ערביי-ישראל - המהווים כ-20 אחוזים מהאוכלוסייה בישראל - אחראים על יותר מ-75 אחוזים מהמעשים הפליליים ומהמעשים האלימים בישראל. מהדו"ח עלה כי קיים "צידוק דתי ולאומי לפשיעת הרכוש, המשפיע על היקף התופעה", ובמילים אחרות - מותר לגנוב מיהודים או לפגוע ביהודים.

על התופעות החמורות האלה צריך להוסיף גם את תופעת "סרבנות תשלום המיסים" על רקע לאומני ולא רק על רקע של מצוקה אישית (הקיימת אף היא בצורה אמיתית). כך למשל, גביית מיסי הארנונה ברשויות המקומיות הערביות היא חצי ממה שגובות הרשויות המקומיות הישראליות. עומק הגבייה ברשויות מקומיות הישראליות מגיע בדרך כלל לכ-80 אחוזים.

על-פי נתונים לשנת 2003 עולה כי 87 אחוז ממשקי הבית הערביים גרים בדירות שבעלותם, וזאת לעומת 68 אחוזים ממשקי הבית הישראלים. המשמעות היא שההכנסה הפנויה של משק-בית ישראלי פחותה ממשק-בית ערבי. כך למשל, משק-בית ישראלי מוציא 24 אחוז מהכנסתו על דיור, וזאת לעומת 16 אחוזים במשק-בית ערבי.

ע-לפי נתונים של משטרת ישראל לשנת 2007 עולה, כי חלקם של הערבים בתאונות קטלניות גדול פי 2 (שניים) מחלקם היחסי באוכלוסיה. דהיינו, ערביי-ישראל המהווים כ-15 אחוזים מסך-כל הנהגים בישראל, אך הם מעורבים ב-32 אחוזים מהתאונות הקטלניות המתרחשות בישראל.

עוד נתונים על הערבים בישראל: http://www.mideast.co.il/p-2_a-360/

וגם - מסמך פנימי של השב"כ קובע: "ערביי ישראל הם סכנה אסטרטגית לעצם קיומה של מדינת ישראל"
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/160397

רשימת מורחבת של פיגועים שביצעו (או סייעו לבצע) הערבים מחזיקי התעודה הכחולה:
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39416.0.html


עוד:
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,16215.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,23509.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,25206.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,26275.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,29353.0.html 
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,1972.0.html 
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,37389.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,36102.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,37413.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,10831.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,35032.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38876.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,36732.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,37376.0.html 
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,37393.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,37699.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38377.0.html 
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38379.0.html 
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38466.0.html       
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38412.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,34162.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,6799.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38851.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38856.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38775.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38697.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39369.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38925.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,38940.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39003.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39053.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39067.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39066.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39086.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39255.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39272.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39347.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39344.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39371.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39447.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39487.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39558.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39562.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39574.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39647.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39677.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39689.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39749.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39767.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39789.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39841.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39873.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39878.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39931.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,39959.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40153.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40242.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40312.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40356.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40543.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40658.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40764.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40772.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40955.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,40973.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41057.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41148.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41233.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41380.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41406.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41598.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41729.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41739.0.html
http://hayamin.org/forum/index.php/topic,41929.0.html
https://hayamin.org/?p=3308
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: tm1 על יולי 15, 2007, 17:36:11
המעורבות החזקה של הערבים בא"י בפשיעה היא לא אחרת מאשר עוד חלק מתוכנית השלבים שהתחיל עראפאת ימש"ו.
פשיעה רבה בישראל הוא אינטרס גדול של כל מוסלמי .מדינה מוכת פשע קל לשבור .
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: tomsalts על יולי 15, 2007, 17:47:39
שכחת לרשום על תאונות הדרכים..
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: Aaron על יולי 15, 2007, 19:45:38
שכחת לרשום על תאונות הדרכים..
לא שכחתי, זה כתוב בפסקה האחרונה.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: tomsalts על יולי 15, 2007, 21:06:07
שכחת לרשום על תאונות הדרכים..
לא שכחתי, זה כתוב בפסקה האחרונה.

אהה טוב.. אבל נראה לי שזה טעות.. אני חושב שמעל 50 אחוז מתאונות הארץ קורות בגללם, הרי אני שומע וקורא בחדשות ותמיד מעורב ערבי..
כותרת: ימך-שימם
תגובה על ידי: IRON_MAN על יולי 19, 2007, 15:46:46
מה יהיה הסוף?
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: משה_77 על יולי 19, 2007, 15:51:24
מה יהיה בסוף? צריכים להעיף אותם מפה..!

לא יאומן עד כמה כל הפשע הוא בגללם!

להעיף אותם!,לתת להם פיצויים וייאלה שילכו מי שלא רוצה יעוף בכוח..! >:(
כותרת: מתי תהיה ממשלה-כהניסטית?
תגובה על ידי: IRON_MAN על יולי 19, 2007, 16:55:44
רק יהודים כמו ברוך מרזל וחיים בן-פסח מסוגלים לגרש את האויב הערבי מארץ-ישראל.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: בייקר על יולי 19, 2007, 21:52:31
בינתיים רק השמאל גירש ערבים:בן גוריון,רבין וזהו.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: Altalena על אוקטובר 15, 2007, 15:38:35
קראתי את המאמר הזה מזמן (וכמדומני יש לי אותו גם במועדפים איפשהו),אבל אף פעם לא הבנתי מאיפה הוא מביא את הנתונים שלו...הרי המשטרה לא מפרסמת נתונים מפולחים לפני מגזר.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: Aaron על אוקטובר 18, 2007, 20:47:10
קראתי את המאמר הזה מזמן (וכמדומני יש לי אותו גם במועדפים איפשהו),אבל אף פעם לא הבנתי מאיפה הוא מביא את הנתונים שלו...הרי המשטרה לא מפרסמת נתונים מפולחים לפני מגזר.
מדו"ח משטרתי שפורסם בתחילת 2006.
מסתבר שהמשטרה כן מוציאה דו"ח על לפי מגזרים. כנראה ערבים עושים כל כך הרבה בלאגן שהמשטרה החליטה לעשות דו"ח מיוחד רק למגזר הערבי.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: נץ וגאה בזה על אוקטובר 19, 2007, 01:14:21
הנתונים אגב דומים מאוד לכל מדינה בה המוסלמים הם מיעוט, הם אחראים לרוב הפשע הפלילי במדינה (במיוחד אם מדובר במדינה מערבית) או לפחות לכמות כזו של פשע פלילי העולה הרבה מעכר לכמותם היחסית באוכלוסיה הכללית, כך שבעניין הזה אנחנו לא לבד.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: Aaron על אוקטובר 19, 2007, 01:16:25
הנתונים אגב דומים מאוד לכל מדינה בה המוסלמים הם מיעוט, הם אחראים לרוב הפשע הפלילי במדינה (במיוחד אם מדובר במדינה מערבית) או לפחות לכמות כזו של פשע פלילי העולה הרבה מעכר לכמותם היחסית באוכלוסיה הכללית, כך שבעניין הזה אנחנו לא לבד.
אבל נראה לי שרק בישראל הם לא משלמים מיסים ומבצעים בנייה בלתי חוקית באופן חופשי ללא אכיפת החוק מצד המשטרה.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: נץ וגאה בזה על אוקטובר 19, 2007, 10:09:11
יש הרבה מגזרים בארץ ששמים פס על בניה בלתי חוקית ותשלום מיסים, הערבים פשוט שיכללו את זה לדרגת אומנות.
כותרת: ימך-שימם
תגובה על ידי: עז77 על אוקטובר 19, 2007, 11:18:43
מה יהיה הסוף?

אני לא יודע מה יהיה הסוף, אבל אני יודע מה ההתחלה - וההתחלה זו התנועה הזו  :knuppel2:
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: Altalena על אוקטובר 19, 2007, 12:48:46
מדו"ח משטרתי שפורסם בתחילת 2006.
מסתבר שהמשטרה כן מוציאה דו"ח על לפי מגזרים. כנראה ערבים עושים כל כך הרבה בלאגן שהמשטרה החליטה לעשות דו"ח מיוחד רק למגזר הערבי.

יש לך מושג איפה ניתן לראות את הדו"ח הזה?
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: Aaron על אוקטובר 19, 2007, 15:05:18
יש לך מושג איפה ניתן לראות את הדו"ח הזה?
לא יודע. תבדוק באתר המשטרה.
למה אתה כזה סקפטי בנוגע לנתונים שהוצגו פה? יותר קל להאמין לשקרים השמאלניים?
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: Altalena על אוקטובר 20, 2007, 19:55:34
לא יודע. תבדוק באתר המשטרה.
למה אתה כזה סקפטי בנוגע לנתונים שהוצגו פה? יותר קל להאמין לשקרים השמאלניים?

אם אני אשתמש בנתונים האלה בויכוח,ישאל אותי השמאלני "מאיפה הבאת את הנתונים האלה",מה אני אגיד לו? "אתה לא מאמין לי?!" ?
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: אֵיתָן על אוקטובר 20, 2007, 20:01:49
אם אני אשתמש בנתונים האלה בויכוח,ישאל אותי השמאלני "מאיפה הבאת את הנתונים האלה",מה אני אגיד לו? "אתה לא מאמין לי?!" ?
אלטלנה אל תלך עם ראש בקיר,וויכוחים עם שמלאנים גם אם אתה יודע את האמת ותנצח בעימות,הם לא מוכנים לקבל אותה כי הם רחוקים ממנה במרחק של אלפיי שנות אור(לא כולם,אבל רובם).
השמלאנים שכל כך "מחוברים" לשואה,יודעים שאבו מאזן יימח שמו וזכרו הוא מכחיש שואה ואדריכלי אסון מינכן,והם בוכים על אחמינג'אד יש"ו.
הרב כהנא זצ"ל הי"ד היה אומר:"אני לא שונא ערבים,אני אוהב יהודים"
שמלאנים אומרים פשוט:אנחנו שונאים יהודים,ובזים ליהדות,ושמלאנים הם אלו ששונאים ערבים שנאת מוות.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: הגולה בארץ על ינואר 02, 2008, 15:37:30
בס''ד

לכל מי שלא יודע , ה ''פשיעה'' הינה חלק הארי מהלוחמה של האויב הערבי הנאצי יש''ו כנגד העם היהודי !!--וזאת מכיוון שבמסגרת עולם -הפשע ניתן להשיג כלים ללוחמה בתוך תחומי מה שמוגדר '' מדינה '' ,וכן ניתן בקלות להוליך שולל את כוחות הבטחון מכיוון שעולם הפשע בקיא מאד באופן ההתחמקות מכל הפשעים שמבצעים אנשיו , לכן רוב הפשיעה בארץ-הקודש מנולת ומבוצעת על-ידי האויב הערבי הנאצי יש''ו ,ובגיבוי של מנהיגיו יש''ו , העובדה לכך היא ,שבתקופות העוצר על האוכלוסי'ה של האויב הערבי הנאצי יש''ו ,מס' מעשי הפשיעה ירד כמעט לאפס !!.
הם השורש של מבריחי הסמים שמופצים בתוך ארץ-הקודש ברשתות שיטתיות על-מנת לגייס כסף לפעולות של מרצחים וניהול כנופיות של נערים מתחת לגיל 18 ( מכיוון שהשלטון הציוני-ממלכתי הבולשביקי אינו מחמיר בעונשם של נערים) . שמבצעות פעולות רצח , שוד של יהודים חסרי-ישע, הורדת בנות ישראל לזנות ר''ל--מכיוון שהם רואים בכך מצוה ,שבן בכך מתבזה העם-היהודי ר''ל ,מכיוון שאצלנו לא רוצחים על רקע ''כבוד המשפחה'' כפי שעושה האויב הערבי הנאצי יש''ו בבנותיו למען יראו וייראו !!.
אנשי הפשע של האויב הערבי הנאצי יש''ו עובדים בשעות-הפנאי כ''פועלים'' וברגע שמוצאים הזדמנות פוטנציאלית לביצוע פשע שמהווה עבורם מצוה של פגיעה ישירה בעם היהודי המוגדר אצלם כ '' התנגדות'' ( מוקאוומה -בלשונם יש''ו ) לשלטון ה''ישראלי'', והן הרווח הכספי שהם מרוויחים מחלוקת השלל של מעשי השוד של יהודים חסרי-ישע , והגניבות מיהודים  המבוצעים על ידם  ,ואם הם נתפסים, הרי שהם נחשבים בעיני עמם כ ''גיבורים'' וכמובן שישוחררו בסופו של דבר כעזרת חטיפת חייל יהודי כמקח וכי''ב .!!
כאן פירטתי את העובדות העיקריות בנושא פעולת הגיס החמישי של האויב הערבי הנאצי יש''ו שמוגר על-ידי שלטון השמאל הציוני ממלכתי בולשביקי '' ישראלים '' .!!בתקווה שתבינו את המסר החשוב הזה ,שבא מאדם שחי תחת השלטון הערבי הנאצי יש''ו תקופה ארוכה מהחיים ,ומבין אותו ואת דרכי פעולותיו הרבה יותר טוב משמאלמרט וחבריו , ואת זאת הוכחנו זה מכבר ( ראה סרטונים שלי אודות המסר של ספר הדמים המוסלמי של מי שאויב המוסלמי הנאצי יש''ו קורא לו ''נביא '' ) .הם מצווים להלחם ביהודים בכל דרך והמטרה מקדשת את כל האמצעים!! --כן לעשוק, לגנוב,לשדוד, לאנוס , ולרצוח יהודים בכל הזדמנות מהווים מצות-עשה לגביהם .והמטרה הנכספת שלהם היא לכופף את כל העולם תחת דתם הרצחנית יש''ו.
כפי שנאמר ''בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב''ה מצילנו מידם'' --הקב''ה ישמיד כל אוייבי ישראל ויגאלנו במהרה,וישלח לנו גואל-צדק בב''א.
                                הגולה בארץ  :smil037:
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: צוקי64 על ינואר 18, 2008, 14:12:13
במקורות נאמר: 'אין אמונה בערבי 40 שנה בקבר'
לא ידוע לי אם זה פתגם שהוא אמת או מאמר חז"ל. לדעתי זה ממש נכון ואמיתי, והקסאמים באזור עוטף עזה ובשדרות מוכיחים זאת מדי יום (כולל שבתות וכל השנה במשך שנים על שנים). הרצחנות הערבית הנאצית ממשיכה לעשות שמות בנו היהודים שבסך הכל רוצים להמשיך לחיות כרגיל, לעבוד, לגדל ילדים וכו', בעוד האויב הערבי הנאצי ימ"ש ממשיך להוכיח את כוונתו מדי יום ע"י שילוח טילים בעומק ישראל מדינתינו וארצינו וללא כל עוררין אני בטוח שיש לבצע פעולה צבאית יבשתית מקיפה ועמוקה למיגור אויב זה לאלתר ומיידית!
זאת ועוד, בהתייחס למה שנאמר בפורום זה, ובאודיו של הצדיק חיים בן-פסח, יש לשלח מארץ-ישראל הקדושה גם את ערביי א"י המתעטפים באיצטלא של "אוהבי יהודים" ובעצם כל רצונם לתמוך באויבינו הקשים והמרים ביותר, ויש להיזהר מאוד גם מהם.
אפילו ערביי ערב-הסעודית העשירה באוצרות טבע, מחו נגד אמריקה ונגד בוש נשיאה, וצעקו בריש גלי: מוות לאמריקה - מוות לישראל. זה קרה לא מזמן בביקורו האחרון של נשיא ארה"ב ג'ורג' וו. בוש בארצות ערב, כאשר ניסה הנשיא האמריקני המתרפס ליישב מחלוקות בין ארצו המושחתת ובין גדולי אויבינו
כל מי שרוצה להגיב מוזמן.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: IRON_MAN על ינואר 18, 2008, 16:04:32
בס"ד

ברוך-הבא לפורום צוקי :smil064:
איך הגעת אלינו?
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: משה לוי על ינואר 18, 2008, 16:15:13
בס"ד

שלום חיים יש לי הרבה שאלות אליך מקוה לקבל ממך תשובה בזמן הקרוב

רציתי לשאול שכאשר בעז"ה תהיה בשלטון איך תקבל את השמאלנים הבולשיביקים במדינתך? האם גם הם "יהודים טובים",ומה תעשה עם הצ'רקסים המוסלמים החיים במדינתנו האם גם הם יהיו בתכנית ההגירה?

כמו כן רציתי לשאול בקשר לתשובה שענית לי על שאלתי בפורום,לא הצלחתי להבין איך קשור שמעון פרס לרצח רבין? האם יתכן שידידו הטוב ביותר של רבין,פרס רצה לרצוח אותו?
וכמו כן רציתי לשאול אם כאשר בעז"ה תהיו בשלטון האם תביא לדין את פרס השב"כ ואבישי רביב שאתה אומר שהם האשמים ברצח?
                                                                                            במהרה ישתחררו

                                                                                             ג'ונתן פולארד
                                                                            עמי פופר 
                                                                             חגי ויגאל עמיר
                                                               ירדןמורג    וכל מי ששכחתי להזכיר                                                   
                                                                                                                                             
בס"ד מקוה לשמוע ממך בפורום

יישר כח וכל טוב                                                                                                                                                                                                                                 
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: shlomi4b על מרץ 09, 2008, 11:49:38
חבר'ה, אני חדש פה ואני חייב לציין שסוף סוף מצאתי מקום שבו חושבים בדיוק כמוני...תאמינו לי בא לי לבכות מרוב אושר...אין לי מה להתווכח איתכם..אתם עושים לי טוב על הנשמה.
כל הזמן הייתי הקיצוני שבחבר'ה..
עכשיו אחרי הפיגוע הקשה במרכז, אנשים התחילו להבין שהערבים זה סרטן שכל עוד לא תחסל אותו לגמרי, הדם פה לא יפסיק לזרום.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: Aaron על מרץ 09, 2008, 12:48:10
חבר'ה, אני חדש פה ואני חייב לציין שסוף סוף מצאתי מקום שבו חושבים בדיוק כמוני...תאמינו לי בא לי לבכות מרוב אושר...אין לי מה להתווכח איתכם..אתם עושים לי טוב על הנשמה.
כל הזמן הייתי הקיצוני שבחבר'ה..
עכשיו אחרי הפיגוע הקשה במרכז, אנשים התחילו להבין שהערבים זה סרטן שכל עוד לא תחסל אותו לגמרי, הדם פה לא יפסיק לזרום.
ברוך הבא אחי! שמחים שהצטרפת אלינו  ;)
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: איתי הראל על מרץ 09, 2008, 18:24:22
ערבים זה בניי השטן טרנספר טרנספר!!!
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: משה לוי על מרץ 10, 2008, 12:07:44
"ערביי ישראל" ,עוד המצאה של המימסד הבולשיביקי
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: zivv9 על מאי 07, 2008, 06:48:41
כל הכבוד על זה שהבאת נתונים תמיד היה ברור לי שהם עבריינים פליליים בנוסף לזה שהם רוצחים ועמלקים אבל עכשיו אתה רואנ נתונים מדוייקים ומסודרים שיעזרו בוויכוחים עם שמאלנים

כל הכבוד!!!
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: דני ימני על מאי 26, 2008, 21:06:06
אני רוצה לשתף את החברים בבעיה קריטית שפניתי לרשויות.

אני נוסע המון ברכבות ואני עובר ליד כפרים ערבים באיזור זיכרון יעקב (פרדיס) ומטייל בצפון ורואה את ההתפתחות של על חשבון קרקעות המדינה.
פניתי למנהל מקרקעי ישראל בשאלה האם כל זה חוקי (בידיעה שזה לא - כי אצלנו העיריה ישר תשלח פקחים).

קיבלתי תשובה שהנושא "בטיפול" ומאז לא שמעתי מהם כלום.
מסקנה לאף אחד לא אכפת.הערבים מסוכנים כמו סרטן.הבתים שהם בונים ענקים כמו מלונות גם בשפרעם בגליל אותו סיפור וכל פעם אני רואה עוד ועוד שטח מצטרף
לעיר הזו.ומה עוד רוצים להקים להם עיר חדשה!!!.

לדעתי אתם צריכים להתאסף כולכם להקים מפלגה ימנית קיצונית חדשה.כי אני לא רוצה את העבודה ולא את קדימה  :idiot2:.
מפלגות ימין קיצוני כבר אין מזמן וזה כרגע מאד מתבקש.
ליכוד יגיע לאותו מצב כמו שתי האחרות.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: Aaron על מאי 29, 2008, 13:45:42
אני רוצה לשתף את החברים בבעיה קריטית שפניתי לרשויות.

אני נוסע המון ברכבות ואני עובר ליד כפרים ערבים באיזור זיכרון יעקב (פרדיס) ומטייל בצפון ורואה את ההתפתחות של על חשבון קרקעות המדינה.
פניתי למנהל מקרקעי ישראל בשאלה האם כל זה חוקי (בידיעה שזה לא - כי אצלנו העיריה ישר תשלח פקחים).

קיבלתי תשובה שהנושא "בטיפול" ומאז לא שמעתי מהם כלום.
מסקנה לאף אחד לא אכפת.הערבים מסוכנים כמו סרטן.הבתים שהם בונים ענקים כמו מלונות גם בשפרעם בגליל אותו סיפור וכל פעם אני רואה עוד ועוד שטח מצטרף
לעיר הזו.ומה עוד רוצים להקים להם עיר חדשה!!!.

לדעתי אתם צריכים להתאסף כולכם להקים מפלגה ימנית קיצונית חדשה.כי אני לא רוצה את העבודה ולא את קדימה  :idiot2:.
מפלגות ימין קיצוני כבר אין מזמן וזה כרגע מאד מתבקש.
ליכוד יגיע לאותו מצב כמו שתי האחרות.
ה"משטרה" מפחדת להכנס לכפרים הערביים... אז על מה יש לדבר פה?. מדינת בדיחה.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: rubi65 על מאי 29, 2008, 15:24:27
אני רוצה לשתף את החברים בבעיה קריטית שפניתי לרשויות.

אני נוסע המון ברכבות ואני עובר ליד כפרים ערבים באיזור זיכרון יעקב (פרדיס) ומטייל בצפון ורואה את ההתפתחות של על חשבון קרקעות המדינה.
פניתי למנהל מקרקעי ישראל בשאלה האם כל זה חוקי (בידיעה שזה לא - כי אצלנו העיריה ישר תשלח פקחים).

קיבלתי תשובה שהנושא "בטיפול" ומאז לא שמעתי מהם כלום.
מסקנה לאף אחד לא אכפת.הערבים מסוכנים כמו סרטן.הבתים שהם בונים ענקים כמו מלונות גם בשפרעם בגליל אותו סיפור וכל פעם אני רואה עוד ועוד שטח מצטרף
לעיר הזו.ומה עוד רוצים להקים להם עיר חדשה!!!.

לדעתי אתם צריכים להתאסף כולכם להקים מפלגה ימנית קיצונית חדשה.כי אני לא רוצה את העבודה ולא את קדימה  :idiot2:.
מפלגות ימין קיצוני כבר אין מזמן וזה כרגע מאד מתבקש.
ליכוד יגיע לאותו מצב כמו שתי האחרות.
אני מסכים איתך אחי: צריך דם צעיר ומוחות מבריקים לניהול המדינה ואנחנו הכי מתאימים לכך (מניסיון של כמה חודשים בפורום וכמנהל אחד הפורומים) הימין האמיתי - להחליף את קדימה, וללכת קדימה, עד לניצחון על האויב הערבי יש"ו!
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: דני ימני על מאי 30, 2008, 00:59:22
אז אני חושב שאתם צריכים לפנות לאיחוד הלאומי.יש עכשיו בתקשורת ח"כ כנסת אלדד ממפלגה זו שמדבר מאד בשפה שלנו.
הוא זוכה לקיתונות מכל הקשת הפוליטית בגלל קיצוניותו אבל הוא ומיפלגתו חרתו על דגלם את סילוק הערבים מארץ ישראל.

ניתן לאחד כוחות אחרי שניראה את מצע המפלגה הזו וחייבים לעשות זאת כמה שיותר מהר.קדימה העבודה והליכוד הולכות ליפול בבחירות מה שישאיר חלל ריק
שישאב הרבה קולות.והציבור רוצה משהו חדשה שילחם עבורו ולא מפגלות מושחתות !!!!!!!!.
אני אומר שהימין האמיתי (שיכול לאמץ את זה כשם מפלגה לכל דבר) חייב לצאת מהרשת למציאות.אנחנו יכולים לדון פה ימים על לילות על פוליטיקה אבל אם השמאל יעלה
שוב אנחנו ניראה את הגולן מוחזר לסורים ימח שמם כמו כלום.הימין חייב לקבל כח ולא להיות עם השמאל והחרדים והמיפלגות הערביות על מנת להחזיר את המדינה לשפיות.
אולמרט חייב להעביר את ניהול המדינה לידיים אחרות כי הוא כישלון גמור ומושחט עד היסוד וכל רצונו הוא להיות מפורסם ובעל שם כמו רבין ובגין - מה שהוא לא יהיה בחיים.

על כן דעותי מוצקות ואומרות שגישושים חייבים להעשות ואנו חייבים להכניס לכנסת הבאה לפחות 5 נציגים שידברו בשמנו ויתנגדו להחזרת שטחים לערבים\סורים וכל עוכרינו.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: rubi65 על מאי 30, 2008, 15:02:26
אז אני חושב שאתם צריכים לפנות לאיחוד הלאומי.יש עכשיו בתקשורת ח"כ כנסת אלדד ממפלגה זו שמדבר מאד בשפה שלנו.
הוא זוכה לקיתונות מכל הקשת הפוליטית בגלל קיצוניותו אבל הוא ומיפלגתו חרתו על דגלם את סילוק הערבים מארץ ישראל.

ניתן לאחד כוחות אחרי שניראה את מצע המפלגה הזו וחייבים לעשות זאת כמה שיותר מהר.קדימה העבודה והליכוד הולכות ליפול בבחירות מה שישאיר חלל ריק
שישאב הרבה קולות.והציבור רוצה משהו חדשה שילחם עבורו ולא מפגלות מושחתות !!!!!!!!.
אני אומר שהימין האמיתי (שיכול לאמץ את זה כשם מפלגה לכל דבר) חייב לצאת מהרשת למציאות.אנחנו יכולים לדון פה ימים על לילות על פוליטיקה אבל אם השמאל יעלה
שוב אנחנו ניראה את הגולן מוחזר לסורים ימח שמם כמו כלום.הימין חייב לקבל כח ולא להיות עם השמאל והחרדים והמיפלגות הערביות על מנת להחזיר את המדינה לשפיות.
אולמרט חייב להעביר את ניהול המדינה לידיים אחרות כי הוא כישלון גמור ומושחט עד היסוד וכל רצונו הוא להיות מפורסם ובעל שם כמו רבין ובגין - מה שהוא לא יהיה בחיים.

על כן דעותי מוצקות ואומרות שגישושים חייבים להעשות ואנו חייבים להכניס לכנסת הבאה לפחות 5 נציגים שידברו בשמנו ויתנגדו להחזרת שטחים לערבים\סורים וכל עוכרינו.

ישנם רבים שעוד לא מכירים את התנועה שלנו - הימין האמיתי והחמ"ל להפצת הרעיון של התנועה צריך להתארגן להפצת הרעיון והדרך שלנו בצורה גם מעשית ולא רק בדיבורים ובכתיבת מאמרים. למשל: יציאה לתשקורת בצורה של הפגנות נגד הנסיגה מהגולן ונגד נסיגה ח"ו משטחי יהודה ושומרון וגם עידוד של כיבוש עזה וסיפוחה לא"י לאחר סילוק כל הערבים הנאצים יש"ו משם והעברתם גם ללא פיצויים למדינות ערב יש"ו!
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: דני ימני על יוני 01, 2008, 01:16:52
אפשר לשלב את המצע\אידיאולוגיה שלנו במצע קיים של הימין הקיצוני.

אם יהיו יותר מדי מיפלגות ימניות קטנות אף אחת מהן לא תעבור את אחוז החסימה שהועלה בשנים האחרונות ולכן כל הקולות ילכו לאיבוד.
לדעתי צריך לאחד כוחו כמו שעשו ישראל ביתנו מפדל והאיחוד הלאומי.אבל בהתנייה שהן לא תשבנה עם ממשלת שמאל כדוגמאת ליכוד\עבודה\קדימה [אחורה יותר נכון]
היום יש אוירת בחירות בתקשורת וכולם מדברים על בחירות בעוד כמה חודשים.ניתן יהיה לגשש עם מי הכי מתאים לנו לאחד דעות.
 
אתר כמו שלנו חייב לצאת לפירסום ולא רק לחברים רשומים.הייתי משווה את האתר שלנו לתנועות חברתיות יותר מוכרות מהעולם החילוני

"חופש" - תנועה חברתית לדת חופשית וחופש מדת - קיים אתר מאד פעיל - מפלגה מזוהה מרצ

אם ככה אם מי אנחנו מזוהים???

למי הדעות שלנו מתאימות ??? מפדל ליכוד איחוד לאומי??
האם אחת מהן תיהיה מספיק ימנית להלחם על העקרונות שאנו מאמינים בהם?
הליכוד ידע יפה מאד לעשות שלום עם הערבים שצריך וידע יפה ללחוץ לערפאת את היד.
ושתי הקטנות האיחוד הלאומי והמפדל? ובכן יחד יש להן אולי 8 מנדטים לא יותר.
קדימה תתרסק העבודה תתפורר - הליכוד יעלה בגדול וכמו שכבר ציינתי יהיה פה חור ענק.
מצחיק יהיה לומר פה שש"ס שהיא מפלגה דתיה לכל דבר היא לא בעלת צביון ימני ולא תתאים לאתר ולעקרונותיו.
מפלגה זו הולכת איפה שיש כסף וכסף !!!!.
מי שישלם לה יותר היא תשלים לו מנדטים להרכבת ממשלה אז לומר שהיא ימנית אי אפשר ובאותו מטבע לומר שהם שמאלנים אי אפשר.
אפשר לומר שהם ירוקים [מלשון דולרים !!!].

תעשו חושבים עם איזה תנועה חברתית\מפלגה האתר הכי מזוהה ופשוט אפשר לאחד כוחות.
כי ככל שיהיו יותר מפלגות ימין קטנות ככה יקטן כוחן מול אחוז החסימה.עדיף אחת גדולה מאשר 3 או 4 קטנות.כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: אהרון.א. על יוני 13, 2008, 11:10:08
מה אפשר להגיד עוד חוץ ממוות לערבים ולכל המוסלמים והשמלאנים!!
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: rubi65 על יוני 22, 2008, 01:10:40
אפשר לשלב את המצע\אידיאולוגיה שלנו במצע קיים של הימין הקיצוני.

אם יהיו יותר מדי מיפלגות ימניות קטנות אף אחת מהן לא תעבור את אחוז החסימה שהועלה בשנים האחרונות ולכן כל הקולות ילכו לאיבוד.
לדעתי צריך לאחד כוחו כמו שעשו ישראל ביתנו מפדל והאיחוד הלאומי.אבל בהתנייה שהן לא תשבנה עם ממשלת שמאל כדוגמאת ליכוד\עבודה\קדימה [אחורה יותר נכון]
היום יש אוירת בחירות בתקשורת וכולם מדברים על בחירות בעוד כמה חודשים.ניתן יהיה לגשש עם מי הכי מתאים לנו לאחד דעות.
 
אתר כמו שלנו חייב לצאת לפירסום ולא רק לחברים רשומים.הייתי משווה את האתר שלנו לתנועות חברתיות יותר מוכרות מהעולם החילוני

"חופש" - תנועה חברתית לדת חופשית וחופש מדת - קיים אתר מאד פעיל - מפלגה מזוהה מרצ

אם ככה אם מי אנחנו מזוהים???

למי הדעות שלנו מתאימות ??? מפדל ליכוד איחוד לאומי??
האם אחת מהן תיהיה מספיק ימנית להלחם על העקרונות שאנו מאמינים בהם?
הליכוד ידע יפה מאד לעשות שלום עם הערבים שצריך וידע יפה ללחוץ לערפאת את היד.
ושתי הקטנות האיחוד הלאומי והמפדל? ובכן יחד יש להן אולי 8 מנדטים לא יותר.
קדימה תתרסק העבודה תתפורר - הליכוד יעלה בגדול וכמו שכבר ציינתי יהיה פה חור ענק.
מצחיק יהיה לומר פה שש"ס שהיא מפלגה דתיה לכל דבר היא לא בעלת צביון ימני ולא תתאים לאתר ולעקרונותיו.
מפלגה זו הולכת איפה שיש כסף וכסף !!!!.
מי שישלם לה יותר היא תשלים לו מנדטים להרכבת ממשלה אז לומר שהיא ימנית אי אפשר ובאותו מטבע לומר שהם שמאלנים אי אפשר.
אפשר לומר שהם ירוקים [מלשון דולרים !!!].

תעשו חושבים עם איזה תנועה חברתית\מפלגה האתר הכי מזוהה ופשוט אפשר לאחד כוחות.
כי ככל שיהיו יותר מפלגות ימין קטנות ככה יקטן כוחן מול אחוז החסימה.עדיף אחת גדולה מאשר 3 או 4 קטנות.
כוונותיך טובות ורצויות - יישר כח.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: מכבי חיפה אימפריה על יוני 22, 2008, 11:59:19
הלוואי שזה היה הנתונים האמיתיים כול הגנבות ברזל מכוניות בתים הכול זה ערבים
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: jewlover and arabhater על אוקטובר 07, 2008, 04:48:19
מסקנה:צריך להעיף את הערבים
מה אנחנו צריכים בשביל זה?
תנועה חזקה ומנהיג חזק
תנועה כבר יש לנו המנהיג בגולה
אז מה עושים?
מארגנים הפגנה בכנסת למען העלתו של חיים בן פסח לא"י!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
קדימה להתעוררררררררררררררררררררררררר!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!בואו נתחיל כבר בהכנות!!!!!!!!!!!!1
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: liron1 על יוני 03, 2009, 13:57:05
מחפשים את המגרעות אצל הערבים !
אפשר לחפש אצל היהודים ולמצוא את אותם נתונים שרשומים פה נגד הערבים !!
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: נץ וגאה בזה על יוני 05, 2009, 00:04:34
מחפשים את המגרעות אצל הערבים !
אפשר לחפש אצל היהודים ולמצוא את אותם נתונים שרשומים פה נגד הערבים !!
בא נראה איפוא אני פספסתי משהו, הבה נתמודד:
ערבים בעלי תעודת זהות כחולה מבצעים מדי יום ביומו:
1.) בניה בלתי חוקית מסחררת (99% מכמות הפשעים בתחום זה במדינה) והשתלטות עויינת על אדמות- השוואה ליהודים, נו באמת.
2.) השגת גבול וגניבות (גונבים הכל, מפרות ועד מתכות משלטים בכבישים), 85% מהעבירות בתחום זה מתבצע ע"י הערבים.
3.) תאונות דרכים, עבירות תעבורה, סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, זיוף מסמכים ורשיונות, ילדים שנוהגים בדרום הפרוע בטנדר הגנוב של אבא, הרבה מאוד מעבר לגודלם היחסי באוכלוסיה- חתרנות נגד המדינה לכתחילה בשל העובדה שחוק כל חוק שאיננו חוק השריעה בטל ומבוטל ואין לו קיום, לפיכך המוסלמים בכל מקום שהם מיעוט חותרים תחת מערכת החוקים של הרוב בכל מדינה שהם נמצאים בה.
בשונה מהיהדות שבה קיים "דינא דמלכותא דינא" ו"משפט המלוכה" והנצרות שקיים בה-"תנו את אשר ל"אלוהים" ל"אלוהים" ואת אשר לקיסר לקיסר".

4.) תמיכה וסיוע לאויבים מבחוץ, גיס חמישי, ודי לחכימא (נכון, יש יהודים שמעורבים בזה עד ארכובותיהם זה לא נעשה בשם היהדות, אולי חוץ מסעטמאר ונטורי קרתא, אבל האג'נדה שלהם שונה לחלוטין ולא זה הדיון)
5.) חטיפת נערות יהודיות לכפרים שלהם, אונס יהודיות, הטרדות מיניות ושאר מעשי סדום ונבלה.
6.) רציחות בתוך החמולה שלהם על רקע "חילול כבוד המשפחה"- דבר שלא קיים ביהדות.
7.) רצח של מישהו שמוכר ביתו ליהודי (יש מקביל ביהדות?)
8.) אי תשלום ארנונא, ושאר מיסי שרות מוניציפלי, אי תשלום מס הכנסה, אי תשלום מיסי תשתיות (מים, חשמל, ביוב וכו') ואחר כך בגלל שהמועצות המקומיות שלהם בגרעון עתק (אחרי שהם גם ממנים לג'ובים בעירייה המקומית את כל בני החמולה עם משכורות בלתי רציונליות) משביתים את המשק.

9.) הסעה ומתן דיור וסיוע למסתננים ערבים אל תוך המדינה.
10.) פוליגמיה.
11.) קניית בתים בשכונות יהדיות בערים הגדולות ע"י כסף סעודי.
12.) אי הליכה לעבודה וקבלת הון על ביטוח לאומי ודמי אבטלה.
13.) זיהום של הים ושל הקרקע בשפכים מהישובים שלהם בגליל ובנגב.
14.) יש להם ועדת מעקב עליונה, דבר שאין לאף מיעוט אחר באף מדינה אחרת בטח ובטח שלא באף מדינה מוסלמית אחרת בעלת מיעוט לא מוסלמי.

15.) הם השתלטו על השידורים הטלוויזיונים בערוצים 1, 2 ו-10 בבקרים ובימי שישי עד הצהריים.
16.) הם מבריחים מכל הבא ליד באזור גבולות ירדן-ישראל-מצרים ומגבול הלבנון.
17.) גניבת נשק ומסמכים מבסיסי צה"ל.
18.) גידול והפצת סמים במדינה, (מה הפלא כששלוש מתוך 4 המדינות המייצרות מגדלות ומפיצות את הסמים בעולם על כל סוגיהם, הם: סוריה, לבנון ואפגניסטן, וכל מילה אחרת מיותרת).
 
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: Rafoe על יוני 29, 2010, 23:09:56
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/206239
http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/379/721.html
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: בדואי חובב מעשי סדום על יוני 25, 2011, 22:21:31
איזה פורום רדוד ועלוב. התגובות שאני קורא פה הם ברמת השכלה של ילדים בני 5.
בוא נחשוב אולי למה הם במצב הזה? כי ממשלת ישראל נוקטת במדיניות גזענית של אפליה ללא כל הצדקה מבחינת חלוקה המשאבים (כסף), ולכן הציבור הערבי בכללי "נהנה" מרמת השכלה וחינוך נמוכים, מרמת השקעה במבני ציבור ותשתיות עלובה, וככה הם נולדים - למציאות עלובה. תהיו בטוחים, כל אחת מכם בפורום - שרובכם הגדול שהיה נולד למצב הזה היה מתנהג ופושע באותה מידה.
ברגע שיחליטו שהערבים במדינה הם לא אזרחים סוג ב' אלה אזרחים שווים באותה מידה לכל אזרח אחר הנתונים האלה ישתנו בצורה קיצונית.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: InvadersMustDie על יוני 26, 2011, 01:04:15
איזה פורום רדוד ועלוב. התגובות שאני קורא פה הם ברמת השכלה של ילדים בני 5.
בוא נחשוב אולי למה הם במצב הזה? כי ממשלת ישראל נוקטת במדיניות גזענית של אפליה ללא כל הצדקה מבחינת חלוקה המשאבים (כסף), ולכן הציבור הערבי בכללי "נהנה" מרמת השכלה וחינוך נמוכים, מרמת השקעה במבני ציבור ותשתיות עלובה, וככה הם נולדים - למציאות עלובה. תהיו בטוחים, כל אחת מכם בפורום - שרובכם הגדול שהיה נולד למצב הזה היה מתנהג ופושע באותה מידה.
ברגע שיחליטו שהערבים במדינה הם לא אזרחים סוג ב' אלה אזרחים שווים באותה מידה לכל אזרח אחר הנתונים האלה ישתנו בצורה קיצונית.
המדינה מרשה לערבים לא לשלם מיסים בזמן שהיא מענישה את היהודים כשהם לא משלמים.
הערבים האלה מקבלים אותם דברים מהמדינה ואפילו יותר, את הערבים לא מפנים מהבתים שלהם לעומת היהודים שאותם מפנים.
הערבים האלה שניסו להשמיד אותנו בקום המדינה, מקבלים יותר מהיהודים, ואם הערבים כל כך חשובים לך, לך תגן על הערבים שנרצחים במדינות ערב.
צבוע מגעיל, אתה ושאר השמאלנים רדודים, בוגדים ועלובים.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: Rafoe על יוני 26, 2011, 01:23:38
איזה פורום רדוד ועלוב. התגובות שאני קורא פה הם ברמת השכלה של ילדים בני 5.
בוא נחשוב אולי למה הם במצב הזה? כי ממשלת ישראל נוקטת במדיניות גזענית של אפליה ללא כל הצדקה מבחינת חלוקה המשאבים (כסף), ולכן הציבור הערבי בכללי "נהנה" מרמת השכלה וחינוך נמוכים, מרמת השקעה במבני ציבור ותשתיות עלובה, וככה הם נולדים - למציאות עלובה. תהיו בטוחים, כל אחת מכם בפורום - שרובכם הגדול שהיה נולד למצב הזה היה מתנהג ופושע באותה מידה.
ברגע שיחליטו שהערבים במדינה הם לא אזרחים סוג ב' אלה אזרחים שווים באותה מידה לכל אזרח אחר הנתונים האלה ישתנו בצורה קיצונית.
כן, וברגע שמדינת ישראל תחליט שהיא רוצה שלום (קרי - לפזר את העם היהודי שוב בגולה), אז יהיה שלום עם הערבים.

אל תדאג - לאט אבל בטוח נגרד ממך את החלודה המחשבתית.
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: nivshani על פברואר 20, 2012, 16:29:14
לא ראיתי סעיפי התבוללות ואונס ילדות יהודיות....
לא מזמן היו סדרת פריצות לבתים בבת-ים שערבים היו מעורבים ובמסגרת הפריצות אנסו את יושבי הבית (גם ילדה בת 6 מסכנה שעברה את התעללות הזו)
וזה לא פורסם לשניה באף מקום!!!!
כותרת: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: מציאותי על פברואר 20, 2012, 16:44:22
לא ראיתי סעיפי התבוללות ואונס ילדות יהודיות....
לא מזמן היו סדרת פריצות לבתים בבת-ים שערבים היו מעורבים ובמסגרת הפריצות אנסו את יושבי הבית (גם ילדה בת 6 מסכנה שעברה את התעללות הזו)
וזה לא פורסם לשניה באף מקום!!!!


ברור, התקשורת לא תפרסם דבר כזה, זה נוגד לה את האידיאולוגיה של השמדת היהודים.
כותרת: בעניין: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: JewishPride על אפריל 21, 2012, 02:51:55
סוף סוף אנשים שמוכנים לנסות לשנות משהוא במקום הזה..
יישר כוח מסכים עם כל מילה שלך אחי הערבים מביאים לכאן רק נזק וסירחון
אני חדש כאן ושמח שהשכלתי להירשם!
כותרת: בעניין: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: JewishPride על אפריל 21, 2012, 02:53:58
ברור, התקשורת לא תפרסם דבר כזה, זה נוגד לה את האידיאולוגיה של השמדת היהודים.

לא רק שהיא לא מפרסמת את זה היא לא מפרסמת את הכמות של הבנות היהודיות שיוצאות עם ערבים וגרות בכפרים...
כותרת: בעניין: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: מציאותי על אפריל 22, 2012, 19:57:01
לא רק שהיא לא מפרסמת את זה היא לא מפרסמת את הכמות של הבנות היהודיות שיוצאות עם ערבים וגרות בכפרים...

ההתבוללות עם הישמעאלים זה בעידוד המדינה...לא רק בעידוד התקשורת.
כותרת: בעניין: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: Blackraptor על אוקטובר 17, 2012, 18:04:38
לגרש ואם אפשר גם להכחיד.
כותרת: בעניין: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: hateleftforever על יולי 16, 2013, 16:31:43
חבר פורום יקר, סקרת בצורה מצוינת את הנזק שגורמים הערבים למדינה שלנו אבל שכחת דבר אחד-המעורבות של הערבים הישראלים דוגמת אחמד טיבי וחנין זועבי בהסתה נגד מדינת ישראל ובפעולות שונות נגדה.
כותרת: בעניין: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: hateleftforever על יולי 16, 2013, 16:33:43
יצחק רבין מעולם לא גירש מכאן ערבים. טוב ממנו אין ציפיות. אסור לצפות למשהו חיובי מבן אדם כזה.
כותרת: בעניין: המגזר הערבי בישראל - סכנה למדינת ישראל
תגובה על ידי: שניאור על יוני 05, 2014, 17:32:47
הרב כהנא הי"ד גם אמר שהערבים הם סרטן ציטוט: "משנת 70 אני צועק אני זועק אני אומר אין דו קיום איתם אין דו קיום עם סרטן והערבים בתוכנו הם סרטן המתפשט"