כתב נושא: בס"ד , שלום!  (נקרא 8280 פעמים)

0 משתמשים ו- 1 אורח נמצאים בנושא זה.

מנותק mr.z

 • חבר(ה) מוכר(ת)
 • *
 • הודעות: 219
בס"ד , שלום!
« להגיב #50 ב- : ינואר 28, 2007, 22:27:33 »
מאמר של הרב ישראלי זצ"ל בנוגע למינוי גוי: (יש לי עוד מאמר אחד של הרב שאול ישראלי זצ"ל אבל אני לא מוצא אותו עכשיו)

עמוד הימיני  / סימן יב:  / פרק ה.

פרק ה. בחירת הנכרי למוסדות מינהליים עירוניים ומדיניים:
א כתב הרמב"ם (פ"א ממלכים ה"ד) אין מעמידים מלך מקהל גרים וכו' עד שתהא אמו מישראל שנא' לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא. ולא למלכות בלבד אלא כל שררות שבישראל וכו' שנאמר מקרב אחיך תשים עליך מלך, כל משימות שאתה משים לא יהיו אלא מקרב אחיך.
 
והכנה"ג (חו"מ סי' ז') על סמך קושיתו איך נתמנו שמעי' ואבטליון לאב"ד לדעת הסוברים שהיו גרים מחדש שע"י שקבלוהו עליו ה"ז אפשרי בכל שררות חוץ ממלך שנאמר בו לא תוכל לתת עליך איש נכרי, וכמו שמצינו חילוק אחר בין מלך ושאר שררות שאם אמו מישראל מותר בשאר שררות ולא במלך.
 
ובתומים (סי' ז') מקשה ע"ז שעדיין לא הועיל בזה, שלא מצינו קבלה אלא בדיני בממונות ולא בדי"נ, וא"כ עדיין הקושיא במקומה עומדת משמעי' ואבטליון שהיו בסנהדרין.
 
ובס' מאזנים למשפט תירץ שמהרישא של הפסוק "שום תשים" שמשם נתרבו גם שאר שררות אין אנו שומעים אלא איסור בדרך כפי' ושררה שכך היא משמעות "שום תשים" בדרך שימה וכפי'. אכן במלך נתרבה לאיסור גם דרך קבלה מהמשך הכתובים לא תוכל לתת עליך איש נכרי. ואיסור זה אינו אלא במלך לחוד, כי שם אין ריבוי לענין שאר שררות. ועפי"ז ר"ל שכשקבלוהו עליו בשאר שררות לא פסלה התורה כלל מינוי זה בתור שררה, וע"כ שוב כשר גם לדי"נ.
 
והנה לפי דרך זאת יוצא שסברא זו תתכן גם לשיטת הרמב"ם, אעפ"י שאיננו מחלק בין מלך לשאר שררות לענין אמו מישראל, שזה כשר לדעתו גם במלך וכנ"ל, ושלא כשיטת התוס' בסוטה (מ"א ד"ה אותו). כי למעשה אין עיקר ההסתמכות של כנה"ג על חלוק זה של התוס', אלא על יסוד הכתובים עצמם, המוסיפים איסור במלך גם ע"י קבלה ואילו בשאר שררות לא נאסר אלא שלא ע"י קבלה. ולא הזכיר להסתמך על החילוק שביניהם לענין אמו מישראל, רק בגדר דוגמא בעלמא, שמצינו מקום לחלק בין מלך לשאר שררות לדעת התוס', וה"ה שיש לחלק ביניהם לדעת כו"ע לענין אם קבלוהו עליו.
 
ב ויש לשאול על דבריו ועל דברי כנה"ג, כי לכאורה פשוט שעיקר מינוי מלך הוא ע"י קבלה שמקבלים אותו על עצמם כל כלל ישראל, שהרי כך היא המצוה "למנות להם מלך" (רמב"ם פ"א ממלכים ה"א). ואעפ"י שאין מעמידים המלך אלא ע"י בי"ד ונביא (שם ה"ג), אין הפירוש שהם ממנים אותו על הציבור מכח עצמם, אלא שזה נחשב כמינוי מדעת רוב ישראל, שישראל מתוך המצוה לשמוע בקול זקניהם, הבחירה של הסנהדרין נחשבת כאילו כל ישראל בחרו בו, שכן כנ"ל כל ישראל מצווים במינוי המלך עליהם. וכ"נ מתוך הרדב"ז שבתב להלן (פ"ג ה"ח) לענין דין מורד במלכות: "והאי מלך היינו שהומלך עפ"י נביא, או שהסכימו עליו כל ישראל" ששמענו מדבריו שמועילה הסכמת כל ישראל לתת לו כל דיני מלך. ומנין לו זה, הרי לא מצינו ברמב"ם אלא מינוי ע"י סנהדרין דוקא. אלא משום שכנ"ל מה שהסכמת סנהדרין מועילה אין זה אלא שמחשיבים בזה הסכמת כל ישראל, ע"כ למד מכאן שהסכמת כל ישראל ודאי מועילה (וכבר כתבנו מזה במק"א). וכן שומעים אנו מהרמב"ם ראש ה' תרומות (פ"א ב, ג) שהסכמת סנהדרין נחשבת מדעת רוב ישראל.
 
ולפ"ז הרי יוצא שכל עיקר דין מלך שהוא ע"י מינוי בהסכמת ישראל נקבע שצריך להיות רק "מקרב אחיך" ושם נתרבה ממש"כ "שום תשים" כל משימות גם כשהם בדומה למלך דהיינו בהסכמת מי שמתמנה עליהם שמ"מ צריך להיות דוקא "מקרב אחיך".
 
והנראה מזה שהם אינם מפרשים כהרדב"ז, ולדעתם המצוה היא על הסנהדרין למנות המלך ועל העם לקבל על עצמם המינוי, ואין המלך בתור נבחר הצבור אלא בתור בחיר ה', שנקבע ע"י נביא ונבחר ע"י הסנהדרין שיתקים מכוחם איש מפי איש עד מרע"ה שקיבל סמכותו מהשכינה. וא"כ סתם מלך אינו מכח קבלת הצבור ובזה מיירי קרא.
 
ג אך נראה לדקדק שלדעת הרמב"ם לא יתכן כלל לפרש הכתובים עפ"י דרכו של הבעל מאזנים למשפט. ולראשונה נעמוד בזה שהרמב"ם לא הזכיר כלל האיסור להעמיד מלך שלא מקרב אחיך מכח לאו הבא מכלל עשה של "מקרב אחיך תשים עליך מלך" שמשמעו למעט אלה שאינם מקרב אחיך, ולאו הבא מכלל עשה - עשה. ואילו הרמב"ם לא הזכיר מזה כלום לא בס' היד ולא בסהמ"צ, רק הביא בס' היד (וכן בסהמ"צ) בסתם רק את סוף הפסוק לא תוכל לתת עליך איש נכרי. וכן קשה שמנין לו שבמינוי גר שאין אמו מישראל עובר בל"ת זה של לא תוכל לתת עליך איש נכרי כמו שנוקט בפשיטות הרי המשמעות הפשוטה של "איש נכרי" היינו מי שלא נתגייר כלל, באופן שניתן להאמר שיש כאן שני איסורים שונים בנכרי יש בו ל"ת מכח הכתוב "לא תוכל לתת עליך איש נכרי" ואילו בגר אין בו ל"ת זה שאינו נכרי והוא "אחיך", ויש בו רק משום הלאו הבא מכלל עשה של "מקרב אחיך".
 
הן אמת שברמב"ם בסהמ"צ (שס"ב) מבוארת שיטתו שנכרי כאן כולל כל מי שהוא פסול למלכות שכ"כ שם: "אמנם המלכות לבד כבר ידעת מספרי הנבואה שזכה בה דוד וכן זרעו אחריו וכו'. וכל מי שהוא מזולת זה הזרע הנכבד לענין מלכות נכרי קרינן ביה, כמו שכל זרע אחר בלתי זרע אהרן לענק עבודה זר קרינן ביה", ע"כ. ולפ"ז יוצא שמכיון שגר נתמעט ממש"כ "מקרב אחיך" ממילא הי' עליו תורת "נכרי" מאז ומעולם גם טרם שנבחר בית דוד.
 
ד ובזה ממושבת קושית התוס' בסוטה (מ"א: ד"ה אותו) שאמרו שם שנתחייבו שונאיהם של ישראל כלי' שהחניפו לאגריפס שאמרו לו אחינו אתה. ופירש"י שם דהיינו לפי שהיתה אמו מישראל. והקשו התוס' שא"כ למה נתחייבו כלי' הרי באמת כשר הוא למלכות כשאמו מישראל. וחידשו מכח זה שבמלך צריך שיהא אביו ואמו מישראל, ושלא ככל שררות. אכן הרמב"ם הרי אינו מודה בחילוק זה, שכן פוסק כנ"ל, שגם במלך כשר אם אמו מישראל, ותשאר קושית התוס' בתקפה (וע"ע תוס' יבמות מ"ה: וב"ב ג: שמסיקים אחרת לענין אגריפס אולם זה קשה כי עפ"י המקורות ההיסטוריים נראה כרש"י שהיתה אמו מישראל).
 
אולם לפי דברי הרמב"ם הללו יבואר הדבר יפה, שאמנם הי' מצד ייחוסו כשר למלכות, אולם הרי כל ישראל הם בגדר נכרי לענין המלוכה מאז שנבחר זרע בית דוד, ע"כ נתחייבו שונאיהם של ישראל כלי' שהחניפו לו באמרם לו "אחינו אתה", כאילו לומר שכשר הוא למלכות בעוד שהוא פסול לזה דלא עדיף מכל ישראל.
 
ה ובזה יתיישבו דברי הרדב"ז התמוהים מאד. שכתב בדברי הרמב"ם הנ"ל (פ"א ממלכים ה"ד) שמכשיר אמו מישראל למלכות שמסייע לו עובדא דאגריפס "שאמרו לו כל ישראל אחינו אתה, ולא היו כל ישראל מחניפים לו". ודבריו אלה תמוהים שהרי בפירוש אמרו ע"ז בגמרא שנתחייבו משו"כ כלי' לפי שהחניפו לו, והאיך יכחיש הגמרא ועפ"י הנ"ל י"ל כונתו שר"ל שלא יתכן שהחניפו לו בשקר, שאם אין עליו תורת "אחיך" לענין מלכות הי' בדבריהם ממש שקר. אע"כ שגם לענין מלכות יש עליו תורת "מקרב אחיך" והיינו כמש"כ הרמב"ם כיון שאמו מישראל אלא שמ"מ אינו ראוי למלכות מטעם אחר שתורת נכרי עליו כמו כל ישראל, לאחר שנבחר זרע בית דחה וע"ז נתחייבו שונאיהם של ישראל כלי', שהי' נראה מדבריהם שבאים להכשירו למלכות, וזה אינו. ומ"מ לא הי' שקר בעצם דבריהם, וזהו כשיטת הרמב"ם.
 
ו אכן עדיין קשה מנין לו לרמב"ם חידוש זה שתורת נכרי על כל אחד מישראל לענין מלכות, ושע"כ עוברים בל"ת זה, שקשה לומר שהוא רק על סמך הגמרא הנ"ל בסוטה שמתורצת בזה, שמ"מ אין הדבר מבואר שם.
 
ולזאת נראה שהרמב"ם סובר שאין בכלל במינוי גר משום איסור נוסף על הל"ת, כי מה שכתבנו שלכאורה יש בזה משום לאו הבא מכלל עשה של "מקרב אחיך ולא זה שאינו מקרב אחיך" זה אינו סובר הרמב"ם. כי אפ"ל שכוונת הכתוב אינה אלא לומר שבזה שממנים "מקרב אחיך" מקיימים המ"ע של "שום תשים עליך מלך", ואם אינו מקרב אחיך אין בו המ"ע, אבל מניין לנו שיש איסור בדבר. ואעפ"י שכשמצווים ועומדים למנות עליהם מלך, ע"י מינוי אחר כמלך ממילא מבטלים המ"ע הזה, מכל מקום עדיין יתכן הדבר בזמן שאין עליהם המצוה למנות מלך, שזוהי רק מצוה בזמן שרוב ישראל בארץ, כמש"כ החינוך (מצ' תצ"ז), ואז אין בזה שום איסור, כיון שאז אין מ"ע זה. והרי בתקופת ב"ש לא הי' שם רוב ישראל. ע"כ האיסור שבמנוי אגריפס הוא מצד הל"ת "לא תוכל לשים עליך איש נכרי" שכנ"ל כיון שנבחר דוד וזרעו, כל האחרים בגדר "נכרי" הם. וכן יהי' נפ"מ לשאר מינויים שאין איסור למנות גם אלה שאינם "מקרב אחיך". ומזה למד הרמב"ם שכונת הדרשא הפוסלת אלה שאינם "מקרב אחיך" לומר שעל כן הם נכנסים לגדר "נכרי" שאוסרת התורה בל"ת, שראש הכתוב "שום תשים וכו' מקרב אחיך" בא לבאר את הסוף שלו "לא תוכל לתת עליך איש נכרי" היינו כל אלה שאינם בגדר מקרב אחיך אסור לך למנותם כי הם בגדר "איש נכרי" לענין זה.
 
ולזאת מיושב מאד שהרמב"ם לא הביא כלל לאיסור מכח ראש הכתוב "מקרב אחיך" שבא כאילו למעט אלה שאין אמם מישראל, ותחת זאת כלל כל אלה שאינם מקרב אחיך, היינו גם גרים בכלל הל"ת של "איש נכרי", כי כנ"ל כך הוא הדבר באמת שראש הכתוב אינו בא לשמש איסור בפני עצמו, אלא רק לקבוע מה נקרא נכרי לענין מינוי זה ועיקר איסורו הוא בסיום הכתוב האוסר בל"ת מינוי של "נכרי".
 
והנה לפי"ז יוצא ברור שאיסור זה של הל"ת הולך לא רק לענין מלך אלא גם לשאר מינויים, שאל"כ הרי אין לנו בהם שום יסוד לאיסור, אלא רק באלה שיש מ"ע במינויים שע"י מינוי אחרים ביטל מ"ע זה. אבל בגמרא וכן הביא הרמב"ם הרי כלולים בזה כל מיני מינויים גם אלה שאין מ"ע במינויים כגון ממונה על אמת המים. ובע"כ שגם הסיפא ד"לא תוכל" מתפרשת על כל מינויים אחרים וגם בהם יש הל"ת הזה. וממילא אין לפרש כלל כשיטת המאזנים למשפט בדברי הרמב"ם.
 
ז ועפ"י הנ"ל נראה שדברי המאזנים למשפט לא ייתכנו ביישוב שיטת הכנה"ג אפילו לשיטת התוס'. שנראה שהם אינם סוברים חידושו של הרמב"ם ש"נכרי" כולל כאן כל מי שפסול מחמת איזו סיבה שהיא למלכות, שא"כ היו יכולים לתרץ קושיתם מאגריפס כמו שתירצנו לדעת הרמב"ם א"ו שמפרשים נכרי כפשוטו, ומכאן שבגר איסור המינוי הוא מצד לאו הבא מכלל עשה ד"מקרב אחיך", ושלא כרמב"ם, ולדעתם יוצא שיש באמת כאן שני איסורים שונים: בנכרי ממש האיסור מכח ל"ת דלא תוכל לתת עליך איש נכרי, ובגר אין איסור זה ויש בו איסור מכח רישא דקרא "מקרב אחיך" שמשמעותו למעט גר; כדרשת הגמרא.
 
והנה בספרי מצינו הדרשא לאסור מינוי שאר שררות שלא מישראל, לא מכח דרשת "שום תשים" שמרבה כל מיני משימות כמבואר בגמרא שלנו (קידושין ועי' רש"י שם), אלא מכח הכתוב "לא תוכל לתת עליך איש נכרי". ועי' מלבי"ם שם שפירש דהיינו מכח משמעות הכתוב שאינו מדבר כאן דוקא במלך. לרמב"ם צ"ל שהספרי חלוק עם הגמרא בדרך הדרשא, והביא הרמב"ם הדרשא של הגמרא שלנו ולא הזכיר מזו של הספרי. אכן לתוס' י"ל שאין כאן מחלוקת, ששתי הדרשות נצרכות, כי הגמרא מביאה הרישא דקרא לענין לפסול גר, שבו אין איסור ל"ת כנ"ל, רק לאו הבא מכלל עשה. ואילו הספרי דורש לענין נכרי ממש, שיש במינוי גם ל"ת ד"לא תוכל", ולוה צריך ריבוי מיוחד, שגם בשאר מינויים יש בנכרי ל"ת, ילא רק לאו הבא מכלל עשה.
 
ולפ"ז אין לנקוט כהמאזנים למשפט שהסיפא דלא תוכל אינה כוללת שאר מינויים שהרי לפי הספרי, שכנ"ל אין כל הכרח לחדש שהבבלי חולק ע"ז,.יוצא שגם הסיפא קאי לענין כל מינויים.
 
אלא שעפי"ד מתחדש דרך אחרת לבסס חידושו של כנה''ג אם כי לא לפי דרכו. כי לפי הנ"ל הרי הרישא דנה באיסור של מינוי גר והסיפא באיסור מינוי נכרי, ברישא הוא מכח לאו הבא מכלל עשה ובסיפא הוא מכה ל"ת. אכן לפ"מ שראינו לעיל בדברי כנה"ג, יש עוד הבדל בין הרישא לסיפא, כי הרישא דנה לענין מינוי שלא ע"י קבלה, ואלו הסיפא אוסרת גם ע"י קבלה, כי כך היא משמעות הלשון "לא תוכל", שאסרה התורה המינוי בכל אופן שהוא. ולפ"מ שנתבאר בדעת התוס' יוצא שבגר האיסור הוא רק ע"י מינוי משא"כ בנכרי האיסור הוא גם ע"י קבלה. ומעתה ניתן לפרש כחידושו של כנה"ג שמועילה קבלה בענין גר, ושע"כ לא קשה משמעי' ואבטליון שהיו גרים. אכן בנכרי אין מועילה קבלה כמשמעות לשון הכתוב "לא תוכל לתת עליך איש נכרי". וזה עפ"י העקרון של כנה"ג אם כי לא כפי דבריו בדיוק, שלעולם אין הבדל בין מינוי מלך לשאר מינויים, ועיקר החילוק הוא בין קבלת גר לקבלת נכרי.
 
אך כאמור כל זה שייך לפי שיטת התוס', משא"כ לפי הרמב"ם זה לא יתכן, כי כנ"ל לפי דבריו איסור הל"ת ד"לא תוכל" קאי על כל מה שנתרבה ברישא, וגם שאר מינויים הם באיסור ל"ת זה שהוא אפילו אם קבלוהו על עצמם וכנ"ל. ויוצא מזה שבנידון של נבחרים נכרים לכל השיטות אין מקום להכשירם מצד קבלת הציבור, כי לדעת הרמב"ם קבלת הציבור אינה מועילה בשום מקום, ואף לדעת התוס' שי"ל שמועילה הקבלה אין זה אלא בגרים. אבל בנכרים ממש גם לדעתם פסולים.
 
ח והנראה שיש לדון בנבחרים ע"ד הבחירות הנהוגות במדינה שהיא בחירה לזמן מסוים, ואין הבנים יורשים זכות האבות, שאין כאן לגמרי מתוכן שררה שהתורה דנה עליה. כי אין תוכן הנבחרים כיום בגדר מתן זכויות אישיות להם לשררה של הצבור, ואינם אלא באי כח הצבור ושליחיו לפעול מה שצריך לטובת הציבור. ואעפ"י שיש בידם כח להכריע וגם לכוף את המסרבים, אין זה ג"כ מכוח הזכויות שהוענקו להם, אלא החלטת הצבור הוא לפעול לטובת הענין הכללי גם כשהיחידים סובלים או אינם מסבימים. וכל הנכנס לכלל הצבור על דעת כן נכנס, והיחידים שהועמדו בראש ומחליטים מנקודת ראות זו הנם ממלאים שליחות הצבור, ובשמו פועלים ומכוחו הם עושים.
 
ומכיון שאינם אלא שליחים אין כאן גדרי שררה כלל, כי מכח המשלחים הם יונקים את כוחם, ואין כאן אלא שררה שהצבור שורר על עצמו, ומגביל עצמו לטובתו ע"י שלוחיו שמסר להם ייפוי כח זה.
 
ובזה יבואר גם שאין סטיה מדין התורה בעצם התקנה שהנבחרים הנם מוגבלים לזמן מסוים וכן אינם מורישים מינוים לבניהם אחריהם, ולכאורה הרי זה נגד הדין שפסק הרמב"ם (פ"א ממלכים ה"ז): כל השררות וכל המינויים שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם. אלא שזה אמור כשמוסרים לו זאת בגדר שררה שאז זוכה בזה ושוב אין הדבר בידי הנותנים לסלקה אולם בנידון שלנו אין מוסרים לו מעיקרא שררה ושלטון אלא בשמם של המוסרים הוא עושה מה שעושה, ועל כן יש אפשרות להגבילו בזמן, ואין גם מקום לדיני ירושה בזה.
 
ודבר זה מבואר בשו"ת מהר"ם שיק (חו"מ סי' י"ט) שכ' וז"ל: "כל צבור וצבור במקהלות בנ"י הם כשותפים וכו' אבל כדי שלא יהא הדבר כקדירה דבי שותפי ויהי' זה מושך לכאן וזה מושך לכאן וכו' ולזאת המנהג בכל תפוצות ישראל לבחור להם טובי העיר, ולהם מסרו זכות שלהם וכו".
 
הרי שעמד על תפיסה זו בבחירת טובי העיר שהיא מגדר ב"כ הצבור שהם שותפים ועשו את טובי העיר כשלוחיהם. ולכאורה הדבר ברור ובאין כונתו באלה מטובי העיר שיש להם גדרי שררה, כי אז מה מקום לדבר כאן על עניני שותפות, ומסרו להם הזכות כדי שלא יהא הדבר כקדירה דכי שותפי. אלא כונתו לפי המנהג בטובי העיר שאין מוסרים להם זכות שלטון אלא לפעול רק בשם הצבור ולטובתו, אז הוא שיש לראותם כב"כ הצבור שהם שותפים בדבר עם זכויות שוות לכל אחד.
 
ומעתה נראה פשוט שכשם שאם יש עסק משותף ליהודים ונכרים אפשר לסדר חלוקת תפקידים ביניהם, באופן שהנכרי יטפל בניהול העסק ובתור שכזה יתן הוראות ויקבע לכ"א את סדר פעולתו וכיו"ב, ולא נראה בזה משום ענין של שררה, כי אינו אלא ב"כ השותפין ובשמם הוא נותן ההוראות, כמו כן בשותפות הגדולה יותר של ניהול עיר ומדינה, אין משתנה התוכן היסודי של זכות הנבחרים, שאינם מקבלים שררה, ואינם אלא שליחי צבור המצווים ועומדים לפעול לטובתו, ובתור שכאלה נמסרו להם זכויות מיוחדות. ומ"מ אין בגדר זכויות אלה משום שררה אלא כל פעולתם בתור שליחים, שאין שום איסור למנות כשליחים גם את הנכרים.
 
בסיכום הדבר: נראים הדברים שלפי הדרך המקובלת במדינה של מתן הסמכויות לנבחרים למוסדות ניהול מקומיים או כלל מדיניים, שתכנה מתן ייפוי כח בתור שליחי הצבור לפעול במקומו ולמענו, ואף זו ניתנת רק לזמן מסוים ובתנאי שהנבחר ימלא את תפקידו באופן נאות, אין בזה משום שררה שאסרה תורה לתתה לנכרים.
 
וראוי להביא בזה דברי החינוך (מצ' תצ"ח) שכ' בטעם מצוה זו: שורש המצוה ידוע כי מהיות הממונה לראש ולהכניע לכל ככל אשר ידבר, צ"ל עכ"פ מזרע שהם רחמנים בני רחמנים כדי שירחם על העם שלא להכביד עולם בשום דבר מכל הדברים ויאהב האמת הצדק והיושר. בידוע לכל שהוא ממשפחת אברהם שיש בה כל טובות אלו, וכענין שאמרו חכמי הטבע שטבע האב צפון בבניו. עכ"ל.
 
פירוש הדבר שיש חשש שמינוי שררה לנכרי ינוצל ע"י שלא כראוי. וגם לטעם זה יש מקום למש"כ, שכל כהונתו מוגבלת ואין חשש שינצל זאת באופן שיזיק לצבור, ממילא אין האיסור קיים.
 

« עריכה אחרונה: ינואר 28, 2007, 22:28:20 על ידי mr.z »

בייקר

 • אורח
בס"ד , שלום!
« להגיב #51 ב- : ינואר 28, 2007, 22:54:01 »
אורלי את צודקת ואני מחזק את ידיך גם אני מתנגד לשימוש במונחים מהשואה.
השמאל איננו רוב בעם אלא הימין.השמאל שולט בעמדות המפתח בעם.
אגב השמאל כן משתמש בביטויים לא נאותים.

מנותק כהנא צדק!

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 7985
  • yigal-amir
בס"ד , שלום!
« להגיב #52 ב- : ינואר 28, 2007, 23:00:17 »
אורלי את צודקת ואני מחזק את ידיך גם אני מתנגד לשימוש במונחים מהשואה.
השמאל איננו רוב בעם אלא הימין.השמאל שולט בעמדות המפתח בעם.
אגב השמאל כן משתמש בביטויים לא נאותים.
השמאל משתמש יותר מדי איך השמלאנם קוראים ליהודים הקדושים שמתיישבים בארץ ישראל?
מ-ח-ב-ל-י-ם -י-ה-ו-ד-י-ם אתם קולטים?!?!?!?
עזבו אני לא רוצה לפתוח בכלל את הנושא הזה של קללות של שמלאנים ה' ישמור.
יגאל=גואל

ע        מ        י       ר
 =       =       =      =  עמו    מאת    יצחק        רבין [img]http://www.zix.co.il/images/11924785.gif[/i

מנותק אור-לי

 • חבר(ה) מוסמך(ת)
 • *
 • הודעות: 408
בס"ד , שלום!
« להגיב #53 ב- : ינואר 28, 2007, 23:01:42 »
לבייקר
זה לא אומר שאנחנו צריכים לנהוג כמוהם!
לא אמרתי שאני מתנגדת לשימוש במונחים מהשואה!!!

עם הרוב הוא הימין אז למה הוא לא בעמדות מפתח?

חוק העונשין, תשל"ז-1977
סימן ב': בגידה
פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה   97.
[ד/7]   (א)   מי שעשה, בכוונה לפגוע בריבונותה של המדינה, מעשה שיש בו כדי לפגוע בריבונותה, דינו – מיתה או מאסר עולם.       (ב)   מי שעשה, בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנס לריבונותה של מדינת חוץ, מעשה שיש בו

מנותק כהנא צדק!

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 7985
  • yigal-amir
בס"ד , שלום!
« להגיב #54 ב- : ינואר 28, 2007, 23:05:00 »
לבייקר
זה לא אומר שאנחנו צריכים לנהוג כמוהם!
לא אמרתי שאני מתנגדת לשימוש במונחים מהשואה!!!

עם הרוב הוא הימין אז למה הוא לא בעמדות מפתח?


כי רוב העם תשוש ומבולבל תאמיני לי שאם תצאי לרחוב ותפגשי את עם ישראל תבינו את הדעות כבר לבד..
אם הייתה מפלגה אחת ימנית יהודית אמיתי כהניסטית במקום כל מה שיש עכשיו יכולנו לזכות בכמה וכמה מנדטים...
יגאל=גואל

ע        מ        י       ר
 =       =       =      =  עמו    מאת    יצחק        רבין [img]http://www.zix.co.il/images/11924785.gif[/i

Aaron

 • אורח
בס"ד , שלום!
« להגיב #55 ב- : ינואר 28, 2007, 23:09:02 »

עם הרוב הוא הימין אז למה הוא לא בעמדות מפתח?


חיים בן פסח דיבר על זה לא מזמן באחת התוכניות שלו. השמאלנים בעמדות מפתח כי כמעט כל העשירים הם שמאלנים. ראית פעם משיהו עשיר שתומך ברב כהנא זצ"ל הי"ד או בחזית יהודית לאומית או בחירות או בימין האמיתי- JTF? הכסף מביא את השמאלנים לעמדות מפתח.

מנותק כהנא צדק!

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 7985
  • yigal-amir
בס"ד , שלום!
« להגיב #56 ב- : ינואר 28, 2007, 23:17:34 »

עם הרוב הוא הימין אז למה הוא לא בעמדות מפתח?


חיים בן פסח דיבר על זה לא מזמן באחת התוכניות שלו. השמאלנים בעמדות מפתח כי כמעט כל העשירים הם שמאלנים. ראית פעם משיהו עשיר שתומך ברב כהנא זצ"ל הי"ד או בחזית יהודית לאומית או בחירות או בימין האמיתי- JTF? הכסף מביא את השמאלנים לעמדות מפתח.
מה שמגיע אותנו לנקודת השחיטות.
יגאל=גואל

ע        מ        י       ר
 =       =       =      =  עמו    מאת    יצחק        רבין [img]http://www.zix.co.il/images/11924785.gif[/i

מנותק אור-לי

 • חבר(ה) מוסמך(ת)
 • *
 • הודעות: 408
בס"ד , שלום!
« להגיב #57 ב- : ינואר 28, 2007, 23:28:54 »
אז המסקנה היא שכדי להצליח צריך להיות מושחתים?
חוק העונשין, תשל"ז-1977
סימן ב': בגידה
פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה   97.
[ד/7]   (א)   מי שעשה, בכוונה לפגוע בריבונותה של המדינה, מעשה שיש בו כדי לפגוע בריבונותה, דינו – מיתה או מאסר עולם.       (ב)   מי שעשה, בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנס לריבונותה של מדינת חוץ, מעשה שיש בו

מנותק כהנא צדק!

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 7985
  • yigal-amir
בס"ד , שלום!
« להגיב #58 ב- : ינואר 28, 2007, 23:30:42 »
אז המסקנה היא שכדי להצליח צריך להיות מושחתים?

התכוונתי שזה מה שהשמלאנים.
יגאל=גואל

ע        מ        י       ר
 =       =       =      =  עמו    מאת    יצחק        רבין [img]http://www.zix.co.il/images/11924785.gif[/i

בייקר

 • אורח
בס"ד , שלום!
« להגיב #59 ב- : ינואר 28, 2007, 23:38:48 »
השמאל השליט כאן משטר בולשביקי מ48-77 ואנשיו עד היום בעמדות המפתח.

מנותק כהנא צדק!

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 7985
  • yigal-amir
בס"ד , שלום!
« להגיב #60 ב- : ינואר 28, 2007, 23:40:47 »
השמאל השליט כאן משטר בולשביקי מ48-77 ואנשיו עד היום בעמדות המפתח.
אני רק חושב מה היה יכול להיות היום אם הרב מאיר דוד כהנא זצ"ל הי"ד גדול דורנו היה בחיים איי הנבואות היו מתגשמות וגם הסקרים היינו ועוד איך בשלטון.
יגאל=גואל

ע        מ        י       ר
 =       =       =      =  עמו    מאת    יצחק        רבין [img]http://www.zix.co.il/images/11924785.gif[/i

בייקר

 • אורח
בס"ד , שלום!
« להגיב #61 ב- : ינואר 29, 2007, 10:03:58 »
ההיסטוריה היתה משתנה והסכם אוסלו לא היה בא לעולם.

מנותק כהנא צדק!

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 7985
  • yigal-amir
בס"ד , שלום!
« להגיב #62 ב- : ינואר 29, 2007, 12:55:30 »
ההיסטוריה היתה משתנה והסכם אוסלו לא היה בא לעולם.
רק משתנה...
יגאל=גואל

ע        מ        י       ר
 =       =       =      =  עמו    מאת    יצחק        רבין [img]http://www.zix.co.il/images/11924785.gif[/i

מנותק eran

 • חבר(ה) מקצועי(ת)
 • *
 • הודעות: 662
בס"ד , שלום!
« להגיב #63 ב- : ינואר 29, 2007, 19:17:38 »
תפסיקו עם הציניות, המטרה של כל האתר היא להוביל את עמ"י להכרה ולהבנה שהדרך של מלחמה על א"י היא הדרך הנכונה.
אבל אל לנו לשכח שעלינו לתקן גם את דרכינו, לא רציתי לצטט את הדברים אבל כנראה שאתם לא מבינים אחרת!!!!


"האם אתה רומז שעל פי הרמב"ם חולדה ודבורה היו שרמוטות?!"
אף אחד בחיים לא רמז דבר כזה ח"ו. ההפך הוא הנכון:
התלמוד במסכת מגילה (יד ע"א) אומר: "'והיא יושבת תחת תמר דבורה' (ד', ה). מאי שנא 'תחת תומר'? אומר ר' שמעון בן אבשלום: משום יחוד [רש"י: שהוא גבוה ואין לו צל ואין אדם יכול להתייחד שם עמה]. דבר אחר: מה תמר זה אין לו אלא לב אחד, אף ישראל שבאותו הדור לא היה להם אלא לב אחד לאביהן שבשמים".
צמד המילים "תמר דבורה", בא להדגיש את שייכותה דווקא ל'תומר'. מכאן ראו חז"ל לדרוש פריט זה כמאפיין אישי. ושתי אמירות בדבר: הראשונה – ברמה של ההתנהגות הפרטית, ניהול ענייני הציבור תחת כיפת השמים, ולא ברשות היחיד, האינטימית משהו, העלולה לפגום בתפקיד אשת ציבור. השנייה – במישור הציבורי: "לב אחד" עניינו ללא הטיה, ללא שניות, ישירות. מה תואר זה אין פיצול בגזעו, ואין ענפים משתרגים הימנו, כך ישראל שבאותו הדור, לבם מכוון היישר לאביהם שבשמים.
ומכוח מה זכו ל'לב של תומר'? הווי אומר, בזכותה של דבורה, המנהיגה הצדקת.

צאי ותלמדי על צידקותה של רחל אמנו: רבנו יוסף חיים בספרו "עוד יוסף חי" (עמ' ע"ב) אומר על הפסוק "עודני מדבר איתם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רועה היא" (בראשית כט' פס' ט'). והפס' הזה קשה שהרי רחל הייתה צנועה מאוד,וכי היא תקבל להיות רועת צאן? נ"ל בס"ד כי רחל אע"ה הייתה לובשת על פניה פרגוד שהוא סודר מנוקב נקבים קטנים שקורין בערבי (כיליי) שהיא רואה ואינה ניראת, ובזה יובן טעם נכון שיש בכתוב הזה הפסק בין תיבת "רחל", ובין תיבת "באה", לומר שהיה דבר מפסיק  בין פניה ובין מראה עיניים של האנשים. עכ"ל.

את צריכה תמיד לזכור שצניעותן וצידקותן  של הנשים בעם היהודי היו למעלה גדולה כפי שאמרו רבותינו : "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים" (מסכת סוטה יא, ב),ובזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל. והלוואי שנזכה לגאולה בקרוב אכי"ר.


בברכה, ערן
מנותק אור-לי

 • חבר(ה) מוסמך(ת)
 • *
 • הודעות: 408
בס"ד , שלום!
« להגיב #64 ב- : ינואר 29, 2007, 19:56:13 »
ערן שלום

לא הגבתי כך בגלל מה שנאמר על דבורה הנביאה אלא התכוונתי לזה שאין להשתמש במילים גסות כדוגמת "שרמותה" בפורום דתי.

זו לא דרך של אדם דתי.

אני חושבת שזה לא ראוי ששמו של הרמב"ם וגדולים אחרים יופיע לצד מילם כאלה!!!

ח"ו אני לא מזלזלת בגדולי וגדולות האומה ואני זוכה ללמוד מספר התנ"ך כל יום ורק להעצים את אהדתי ואת הבנתי בצידקותן.

רק רציתי להעיר על סיגנון הדיבור המבזה של חברנו באתר!!! זה לא ראוי ולא מתקבל!!!

נ.ב

אני מאמינה שגם אתה מסכים איתי!!!!!!
« עריכה אחרונה: ינואר 29, 2007, 19:59:45 על ידי or_ly »
חוק העונשין, תשל"ז-1977
סימן ב': בגידה
פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה   97.
[ד/7]   (א)   מי שעשה, בכוונה לפגוע בריבונותה של המדינה, מעשה שיש בו כדי לפגוע בריבונותה, דינו – מיתה או מאסר עולם.       (ב)   מי שעשה, בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנס לריבונותה של מדינת חוץ, מעשה שיש בו

מנותק כהנא צדק!

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 7985
  • yigal-amir
בס"ד , שלום!
« להגיב #65 ב- : ינואר 29, 2007, 19:58:16 »
ערן שלום

לא הגבתי כך בגלל מה שנאמר על דבורה הנביאה אלא התכוונתי לזה שאין להשתמש במילים גסות כדוגמת "שרמותא" בפורום דתי.

זו לא דרך של אדם דתי.

אני חושבת שזה לא ראוי ששמו של הרמב"ם וגדולים אחרים יופיע לצד מילם כאלה!!!

ח"ו אני לא מזלזלת בגדולי וגדולות האומה ואני זוכה ללמוד מספר התנ"ך כל יום ורק להעצים את אהדתי ואת הבנתי בצידקותן.

רק רציתי להעיר על זגנון הדיבור המבזה של חברנו באתר!!! זה לא ראוי ולא מתקבל!!!

נ.ב

אני מאמינה שגם אתה מסכים איתי!!!!!!
**שרמוטה**
**סגנון**
שמתי לב שיש לך יחסית הרבה שגיאות תתקן...
יגאל=גואל

ע        מ        י       ר
 =       =       =      =  עמו    מאת    יצחק        רבין [img]http://www.zix.co.il/images/11924785.gif[/i

מנותק אור-לי

 • חבר(ה) מוסמך(ת)
 • *
 • הודעות: 408
בס"ד , שלום!
« להגיב #66 ב- : ינואר 29, 2007, 19:59:04 »
נ.ב

כתבתי על זה גם לחיים בן פסח.
חוק העונשין, תשל"ז-1977
סימן ב': בגידה
פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה   97.
[ד/7]   (א)   מי שעשה, בכוונה לפגוע בריבונותה של המדינה, מעשה שיש בו כדי לפגוע בריבונותה, דינו – מיתה או מאסר עולם.       (ב)   מי שעשה, בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנס לריבונותה של מדינת חוץ, מעשה שיש בו

מנותק אור-לי

 • חבר(ה) מוסמך(ת)
 • *
 • הודעות: 408
בס"ד , שלום!
« להגיב #67 ב- : ינואר 29, 2007, 20:00:38 »
תיקנתי
« עריכה אחרונה: ינואר 29, 2007, 20:13:13 על ידי or_ly »
חוק העונשין, תשל"ז-1977
סימן ב': בגידה
פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה   97.
[ד/7]   (א)   מי שעשה, בכוונה לפגוע בריבונותה של המדינה, מעשה שיש בו כדי לפגוע בריבונותה, דינו – מיתה או מאסר עולם.       (ב)   מי שעשה, בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנס לריבונותה של מדינת חוץ, מעשה שיש בו

מנותק אור-לי

 • חבר(ה) מוסמך(ת)
 • *
 • הודעות: 408
כהנה צדק אתה משנה?
« להגיב #68 ב- : ינואר 29, 2007, 20:11:05 »
???
חוק העונשין, תשל"ז-1977
סימן ב': בגידה
פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה   97.
[ד/7]   (א)   מי שעשה, בכוונה לפגוע בריבונותה של המדינה, מעשה שיש בו כדי לפגוע בריבונותה, דינו – מיתה או מאסר עולם.       (ב)   מי שעשה, בכוונה ששטח כלשהו יצא מריבונותה של המדינה או ייכנס לריבונותה של מדינת חוץ, מעשה שיש בו

מנותק כהנא צדק!

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 7985
  • yigal-amir
בס"ד , שלום!
« להגיב #69 ב- : ינואר 29, 2007, 20:20:48 »
נו מה נהיה למה כל ספאם הזה?...
יגאל=גואל

ע        מ        י       ר
 =       =       =      =  עמו    מאת    יצחק        רבין [img]http://www.zix.co.il/images/11924785.gif[/i

בייקר

 • אורח
בס"ד , שלום!
« להגיב #70 ב- : ינואר 29, 2007, 22:12:57 »
אורלי יש רוב חילוני בפורום וזהו לא פורום דתי,כתבו כאן בשבת.
יש דתיים שגם מקללים.
הרב כהנא זצ"ל קילל גם שמאלנים וערבים וקרא להם כלבים.
אין טעם לנסות לחנך אנשים או להטיף להם מוסר.
לאנשים כואב על המצב וחלקם מבוגרים.

מנותק כהנא צדק!

 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 7985
  • yigal-amir
בס"ד , שלום!
« להגיב #71 ב- : ינואר 30, 2007, 14:49:56 »
אורלי יש רוב חילוני בפורום וזהו לא פורום דתי,כתבו כאן בשבת.
יש דתיים שגם מקללים.
הרב כהנא זצ"ל קילל גם שמאלנים וערבים וקרא להם כלבים.
אין טעם לנסות לחנך אנשים או להטיף להם מוסר.
לאנשים כואב על המצב וחלקם מבוגרים.
אנחנו רק מקללים לך תדע מה יותר "קיצונים" עושים איך אתם תתנהגו...
יגאל=גואל

ע        מ        י       ר
 =       =       =      =  עמו    מאת    יצחק        רבין [img]http://www.zix.co.il/images/11924785.gif[/i

מנותק liorso

 • חבר(ה) מקצועי(ת)
 • *
 • הודעות: 721
בס"ד , שלום!
« להגיב #72 ב- : ינואר 30, 2007, 15:55:15 »
ערן שלום

לא הגבתי כך בגלל מה שנאמר על דבורה הנביאה אלא התכוונתי לזה שאין להשתמש במילים גסות כדוגמת "שרמותה" בפורום דתי.

זו לא דרך של אדם דתי.

אני חושבת שזה לא ראוי ששמו של הרמב"ם וגדולים אחרים יופיע לצד מילם כאלה!!!

ח"ו אני לא מזלזלת בגדולי וגדולות האומה ואני זוכה ללמוד מספר התנ"ך כל יום ורק להעצים את אהדתי ואת הבנתי בצידקותן.

רק רציתי להעיר על סיגנון הדיבור המבזה של חברנו באתר!!! זה לא ראוי ולא מתקבל!!!

נ.ב

אני מאמינה שגם אתה מסכים איתי!!!!!!

הפורום אינו פורום דתי הוא פורום לכל עם ישראל!!! אם זה לא מתאים לך את יכולה ללכת.
נועם פדרמן דתי? לא סתם דתי אפילו אומרים עליו כל הזמן "קנאי" אז אם הוא מקנא להשם והוא אמר שהוא לא מסתייג מהמילה שרמוטה כשהיא נאמרת לערבים מוסלמים נאצים אז אני נוטה לסמוך עליו בדברים כאלו.
הרב כהנא צדק!

מנותק דוקא_כך

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 3620
 • ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה
בס"ד , שלום!
« להגיב #73 ב- : ינואר 31, 2007, 04:47:29 »
בייקר וליאורסו---קלעתם למטרה, כרגיל.  ישר כח.
יהונתן פולארד
ראובן מנינג
יגאל עמיר
חגי עמיר
עופר גמליאל
שלמה דביר
ירדן מורג
דוד אמויאל
חזקיהו עמי פופר
גור המל
ישי שליסל
דני טיקמן
ג'וליאן סופיר
ארנולד ישראלוב
רחמים לוטטי
חברי מחתרת בת-עין
יונה אברושמי
יבגני גרוסמן
אלכסנדר רבינוביץ'
מורדי הראל
אליצור הראל

מנותק eran

 • חבר(ה) מקצועי(ת)
 • *
 • הודעות: 662
בס"ד , שלום!
« להגיב #74 ב- : פברואר 03, 2007, 19:12:34 »
מסמך "דעת תורה" של גדולי ישראל נגד "השירות לאומי":

http://www.yoel-ab.com/data/upload_images/docs/PAGE0080.JPG