כתב נושא: מאור הפרשה-פרשת עקב! :)  (נקרא 1814 פעמים)

0 משתמשים ו- 1 אורח נמצאים בנושא זה.

מנותק MATAN

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 2868
מאור הפרשה-פרשת עקב! :)
« ב- : אוגוסט 07, 2009, 12:29:02 »
מאור הפרשה – פרשת עקב

ברחמנות הטפשים יאבד כל משפט
במערכת המלחמה של התרבות הזרה נגד מידות ורעיונות ה' יתברך, וכאשר מתנהל מאבק מתמיד לזייף את האמת האלקית, אין עיוות וסילוף יותר נפוץ ויותר מסוכן מזה הנובע מהתנגדות "מוסרית" למושגי הקב"ה על ידי רבים ורעים, הצדיקים הרבה יותר מבוראם, שבזמננו התרבו מחמת התרבות הזרה הגויית שחדרה לתוך מקדש ה'. ועליהם כבר הזהיר הרמב"ן בפירושו על הפסוק (דברים ז:טז): "ואכלת את כל העמים אשר ה' אלקיך נותן לך, לא תחוס עינך עליהם", וז"ל: "ואמר: 'לא תחוס עינך עליהם', כאשר הזכרתי, כי ברחמנות הטפשים יאבד כל משפט".

והוסיף שם אור החיים הקדוש: "ואומר: 'לא תחוס', על דרך אומרו (משלי יב:י): 'ורחמי רשעים אכזרי': פירוש, אין זו ממדות הטובות אלא מדה רעה", עכ"ל. אכן דברי חכמים כדרבנות. וכבר הזכרנו את ענין נביא השקר, שעליו כתוב (דברים יג:ו): "והנביא ההוא או חולם החלום ההוא יומת כי דיבר סרה על ה' אלקיכם", ומפרש אור החיים הקדוש: "וכן אמרו בספרי: 'כי דיבר סרה, שבא לזייף דבריו של הקב"ה'". וממשיך אור החיים: "ועל זיופו הוא מת". ללמדנו שכל שמזייף את דבריו של הקב"ה, ומעוות ומסלף אותם, כבד עוונו מנשוא.

במלחמה שהכריזו המורדים בדבר ה', נגד הקב"ה, מצד אחד העיזו עזי הפנים ועזי הנפש לקרוא תיגר על מידות ה' ועל גדלותו האין סופית, כמו שאמר דוד המלך ע"ה (תהלים יד:א): "אמר נבל בלבו: אין אלקים, הִשחיתו הִתעיבו עלילה אין עושה טוב". ובכן, בגאוותם "שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ", והעיזו לבנות לעצמם תרבות ומחשבות ורעיונות ומידות משלהם, כאשר הם בזים להקב"ה בלעג, כמו שנאמר (תהלים עג:יא): "ואמרו איכה ידע א-ל ויש דעה בעליון".

ומצד שני, המורדים הללו, ושאר האנשים שעבורם חוקות ה' ומידותיו מהוות עינוי נפש מכיון שאינם מסוגלים לקבל את המוסר ואת הערכים שלו, זייפו את האמת. הם סילפו ועיוותו אותה, בזה שהפכו את האמת לשקר. הטמאים נכנסו למקדש המדות וקבעו את קביעותיהם, כאשר אור הופך לחושך וחושך לאור, ושקר גובר על האמת. ומכל הסילופים והעיוותים אין יותר מסוכן מזיוף המושג של "טוב ורע", כי כך בהכרח נהרסות גם כל שאר המידות, הנובעות במישרין מהמושג של טוב ורע. ומשום כך, שקע העולם בבוץ השקר, כאשר הרשעות והרע מהוּלָלים והטוב והצדק יִמָאֵסו
אור הרעיון

הפחד מחילול ה' – מציל את ישראל
"ואתנפל לפני ה' את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשר התנפלתי, כי אמר ה' להשמיד אתכם; ואתפלל אל ה' ואומר: ה' אלקים אל תשחת עמך ונחלתך אשר פדית בגדלך אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה. זכור לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו; פן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלי יכולת ה' להביאם אל הארץ אשר דיבר להם ומשנאתו אותם הוציאם להמיתם במדבר; והם עמך ונחלתך אשר הוצאת בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה".
 
"מבלי יכולת"! משה רבנו ע"ה, הרועה הנאמן שמסר את נפשו על אהבת ישראל, מתחנן על עמו וזועק את תקוותו האחרונה. מה יאמרו הגוים, בלעג ובקלס! הלא יחרפו ויגדפו בבוז: "מבלי יכולת ה'..."! ואכן, בגלל זה ואך ורק בגלל זה, מאחר שבני ישראל הם זרעם של אברהם יצחק ויעקב, שנבחרו לסגולה וקדושה, והם מיוחדים להקב"ה, והשמדתם תהיה הפרת הברית בגלל חוסר יכולת לקיימה - "וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו" (שמות לב:יד).
 
"מבלי יכולת"! עצם חילול השם שבקריאה זו של הגוים הביא להצלת בני ישראל מהשמדה גם בחטא המרגלים. כאשר בני ישראל נתנו את קולם: "ויבכו העם בלילה ההוא" (במדבר יד:א), בלילה של בכייה לחנם ובכייה לדורות, כאשר "וימאסו בארץ חמדה" כי "לא האמינו לדברו" (תהלים קו:כד), וחרון אף ה' עלה, "ויאמר ה' אל משה: עד אנה ינאצוני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי... אכנו בדבר ואורישנו"! (במדבר יד:יא-יב), אזי שוב: "ויאמר משה אל ה': ושמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו; ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה ה' בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה ה' ועננך עומד עליהם ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה; והמתה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר: מבלתי יכולת ה' להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר" (שם:יג-טז).

וז"ל חז"ל (ברכות לב.): "'מבלתי יכולת ה'' - 'יכול ה'' מיבעי ליה! אמר רבי אלעזר: אמר משה לפני הקב"ה: רבש"ע! עכשיו יאמרו אומות העולם, תשש כחו כנקבה ואינו יכול להציל...! אמר ר' יוחנן: מנין שחזר הקב"ה והודה לו למשה? שנאמר (שם): 'ויאמר ה', סלחתי כדברך'". ומיד לאחר המלים "סלחתי כדברך", אומר הקב"ה (שם): "ואולם חי אני...". ועל זה אומרים חז"ל (ברכות שם) דברים שאלמלא אמרום אי אפשר לאומרם, וז"ל: "'ואולם חי אני', אמר רבא אמר רב יצחק: מלמד שאמר לו הקב"ה למשה: משה, החייתני בדבריך"! והכוונה ברורה: אילו באמת היה הקב"ה מפעיל את זעמו ומשמיד את בני ישראל, היו הגוים אומרים שתשש כחו כנקבה והוא אינו כל יכול ואינו אלקים רח"ל, וזה העיקר של חילול השם, שהוא מוּצָא מן העולם שנשאר חלל ריק כי הוא מרוקן ממנו, וכאילו הוא לא קיים, ומת, ח"ו. ובכן, בגלל תפילת משה שביקש ממנו לסלוח לישראל ולא להשמידו, ניצַל כביכול הקב"ה מחילול שמו, מ"מיתתו" כביכול, וכאילו החייהו משה. באה וראה כמה חומרתו של חילול השם!
אור הרעיון

מושגים; יראת ה'; אמונה

(יב-יג) ועתה ישראל, מה ה' אלקיך שוֹאל מעמך כי אם ליראה את ה' אלקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אוֹתו, ולעבוֹד את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך. לשמוֹר את מצווֹת ה' ואת חֻקוֹתיו אשר אנכי מצוך היום, לטוב לך. אלה הם המטרה והאמצעים של ישראל: ראשית כל, ליראה את ה', כלומר, "לדעת" את ה' ולהכיר שהוא הבורא והכל יכול והיודע האמיתי. ודבר זה בא בהתבוננות בגדולתו, כמו שכתב הספורנו (יב): "'כי אם ליראה' - וזה תעשה בהתבוננך באופן שתדע גודלו". ואז, כאשר תדע את ה', ותירא אותו, ותאמין בו, ותקבל עליך את עול מלכותו, אז תלך בדרכיו, כלומר, תלמד ותלך במושגים וברעיונות שלו, ומזה תבין את האמת והטוב שבו, ותאהב אותו. כך כתב הספורנו: "'ולאהבה אותו' - וזה תשיג בהתבוננך אל דרכי טובו". ותבינו שהמצוות הן האמצעים להגיע לטוב ולאמת, ואז תשמרו אותם.

פרוש המכבי דברים

שבת שלום


מנותק ירין הכהניסט

 • חבר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 3530
מאור הפרשה-פרשת עקב! :)
« להגיב #1 ב- : אוגוסט 07, 2009, 13:42:50 »
בס"ד
תודה
יישר כח!
שבת שלום!

מנותק jewlover and arabhater

 • חבר(ה) V.I.P
 • חבר(ה) בכיר(ה) של כבוד
 • *
 • הודעות: 5996
מאור הפרשה-פרשת עקב! :)
« להגיב #2 ב- : אוגוסט 07, 2009, 17:14:55 »
ס"ד
מעניין מאוד שבת שלום :dance:
היום כולם יודעים שהרב כהנא צדק!