HAYAMIN.ORG

חדשות ודיונים => מערכת החדשות => נושא נשלח על ידי: Rafoe על ינואר 13, 2013, 20:07:54

כותרת: בנט: "אתנגד לחוק שיאסור השכרת דירות לערבים"
תגובה על ידי: Rafoe על ינואר 13, 2013, 20:07:54
הערבים משתלטים על שכונות יהודיות?

אם תשאלו את נפתלי בנט זה לא כל כך נורא.

בראיון לתכניתו של קלמן ליבסקינד 'עצם העניין' ברדיו גלי ישראל אמר בנט "אני אומר על כל דבר דברים ברורים ואני נגד איזה שהוא חוק שיאסור כזה דבר על השכרת דירות. נקודה".

כזכור, לפני כשנתיים פורסם "מכתב הרבנים" שאסר להשכיר דירות לערבים ובו נאמר כך:
במענה לשאלת רבים הננו משיבים שאסור מהתורה למכור בית או שדה בארץ ישראל לנכרי. כדברי הרמב"ם: "…שנאמר 'וְלֹא תְחָנֵּם' (דברים ז ב). – לא תיתן להם חניה בקרקע שאם לא יהיה להן קרקע ישיבתן ישיבת עראי היא…" (הלכות ע"ז; י,ד). והזהירה עליו התורה כמה וכמה פעמים שהוא גורם רעות ומחטיא את הרבים בנישואי תערובת שנאמר: "כִּי יָסִיר אֶת בִּנְךָ מֵאַחֲרַי" (דברים ז ד). שזה חילול קודש השם (רמב"ם א"ב יב ו) ומחטיא את הרבים באיסורים אחרים כמו שהזהירה תורה: "לֹא יֵשְׁבוּ בְּאַרְצְךָ פֶּן יַחֲטִיאוּ אֹתְךָ לִי" (שמות כג לג). ועוון המכירה והמשלשל ממנו, הכל תלוי בצוואר המוכרים, רחמנא ליצלן.

ועוד רעה על רעה, שהמוכר או המשכיר להם דירה באזור שגרים בו יהודים גורם נזק גדול לשכניו, ומתקיים בהם: "וְצָרֲרוּ אֶתְכֶם עַל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם ישְׁבִים בָּהּ" (במדבר לג נה). באשר דרך חייהם שונה מן היהודים, ומהם יש שצוררים לנו ויורדים לחיינו עד כדי סכנת נפשות כמו שהתפרסם כמה וכמה פעמים. ואפילו בחו"ל אסרו למכור להם בתוך שכונת היהודים מטעם זה, ומכל שכן בארץ ישראל כמבואר בשולחן ערוך (יו"ד קנא) שזה איסור גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום.

ומן המפורסמות הוא שבעקבות מכירה או השכרת דירה אחת יורד מחיר כל דירות השכנים אפילו כשהקונים והשוכרים נחמדים בתחילה. וזה המוכר והמשכיר הראשון גורם לשכניו הפסד גדול ועוונו גדול מנשוא. ומי התיר לו? וגורם לאחרים למכור רכושם אחריו, לברוח מהמקום. וגם המוכרים אחריו לנכרים, גם הם מגדילים עוון חמור זה שתלוי בצוואר כולם.

ואם הנכרי הזה אַלָּם ומציק לשכניו, כבר התבאר בשולחן ערוך שכל מי שמוכר לו חייב נידוי!! עד שיסלק הנזק אפילו בדמים מרובים. (יו"ד שלד מג). ובימינו אין אנו מנדין, כידוע, באשר חומרת הנידוי גדולה. אמנם חובה על שכניו ומכריו של המוכר והמשכיר הזה להתרות בו ולהזהירו, בתחילה ביחיד ואחר כך רשות בידם לפרסמו ברבים. להתרחק ממנו, למנוע מסחר איתו, לא להעלותו לתורה וכד' עד שיחזור בו מהיזק רבים זה. והשומע לנו ישכון בטח. אמן כן יהי רצון.


לכתבה המלאה:  http://www.hakolhayehudi.co.il/?p=54427
כותרת: בעניין: בנט: "אתנגד לחוק שיאסור השכרת דירות לערבים"
תגובה על ידי: אביר הקרנפים על ינואר 13, 2013, 21:35:54
מסקנה: צריך לנדות את נפתלי בנט.